ඉස්ලාම්හි අ ආ

දෙවිය්න අල්ලාහ්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

දෙවිය්න අල්ලාහ්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

අපගේ දෙවියන් විසින් අප හට එනමි මුලු මානව සජහතියටම ලබා දුන් හා පිළිගත් ආගම පිළිබදව දැනගැනීම අ‍ප‍ෙග් ප ...

ඉස්ලාමීය ජීවන රටාව

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය යනු යමි දිනයක පමණක් සීමා වූ දෙයක් බව සමහරැ එදින ආදරවන්තතයින්ගේ දිනය යැයි සමරති. නමුත් ඉස්ලාමි ආ ...

නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ අත්දැකීම්

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක කිරිම ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක කිරිම ...

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

තමන්ගේ වත්කම භාවිතා කොට හෝ තමන්ගේ දැනුමෙන් හෝ වෙනත් කිසිම දෙයක් භාවිතා කරගෙන හෝ නිවැරදිගම ලබා ගැනීමට ...

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

ඉස්ලාමය පිළිබද ව මා හා වැඩිමල් සොහොයුරා ද එක ම ආකල්පයක් දැරැවෙමු, එහෙයින් ඔහු මට විරැදිධ නොවුයේය.හැක ...

නවක මුස්ලිමි සහෝදරයෙකුගේ ජීවතයෙන් මකතසටහනක්

නවක මුස්ලිමි සහෝදරයෙකුගේ ජීවතයෙන් මකතසටහනක්

දෙමාපියන් වෙනුවෙන් දරැවන් ලෙස ඉටු කළ යුතු වගකීමි යුතුකමි රාශියක් ති‍ෙබි, එයින් ඉතා වටිනාම කරැණ නමි ද ...