New Muslims APP

පාපයන් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මත විමසුම

අද ෙලාෙවි නීතිය, යුක්තිය, විනාශවීමතුළසදාචාරයදනැතිවෙලා ෙගාස්ය.ලොවපුරාවෙසෙනසියළුජනසමාජයන්යහපත්සමාජයක්පිලිබදවසිහිනමවනවායන්නත්, එවැනිසමාජයක්ගොඩනැඟීමසදහාවිවිධවූඋත්සාහයන්හිතමන්ටහැකිපමණින්නියලෙනවායන්නත්සියළුදෙනාහොදින්දන්නාසත්‍යයකි. යහපත් ජන සමාජයක්,රටක්ගොඩනැඟීමටනම්එමරටතුලනිදහස්ජනසමාජයක්මෙන්මයහපත්විනයක්ගොඩනැඟීමඅත්‍යඅවශ්‍යය. ඒනිදහසහාවිනයගොඩනැඟීමඉමහත්අභියෝගයක බවට පරිවර්ථනය වී හමාරය මන්ද ෙහ්තුව රටක ඝාතන, හොරකම්, වංචා, දූෂණ…වැනිපාපයන්රැල්ලක් සමාජයක්තුල වර්ධනය වීමය.ෙමම සඳහා බටහිර නව විලාසිතාවන්,ස්ත්‍රිය වාණිජ භාණ්ඩයක් වශෙයන් උපෙයා්ගි කරන නූතන සමාජ රටාව,අඩ නිරැවත් කලා නිර්මාණ හා මාධ්‍ය අතහිත ෙදයි.ෙමි පිළිබඳව ශුද්ධ වූ අල්කුර්අානය ෙමෙස් සඳහන් කරයි.12

අල්ලාහ්ම ඔබව උත්පාදනය කෙළ්ය.ඔබට අාහාර ලබා ෙදන්ෙන්ද ඔහුය.පසුව ඔහුම ඔබව පණ ගන්වන්ෙන්ය.ෙමිවාෙයන් යමි කිසිවක් කළ හැකි ෙදවිවරැන් ෙවන කිසිවක් අැත්ෙත්ද?ඔවුන් ෙදවියන් අල්ලාහිට තබන සමානයන්ෙගන් ඔහු ඉතාමත් උසස්වන්තෙයකු හා පරිශුද්ධවන්තෙයකු වන්ෙන්ය.මිනිසුන්ෙග් අත් ෙසායාගත් (නපුරැ) ක්‍රියාවන්හි ෙහ්තුෙවන් මුහුෙදහිද,ෙගාඩ බිෙමහිද අපරාධයන් අැති විය.(ඒවිෙයන්) ඔවුන් අෑත් වනු පිණිස ඔවුන්ෙග් (නපුරැ) ක්‍රියාවන්ෙගන් සමහරක් ඔවුන් (ෙමෙලාවදීම) විඳින ෙස් ඔහු සලස්වන්ෙන්ය.”

(අල්කුර්අාන් 30 : 41)

පාපය යනු කුමක්ල?ෙපාදුෙවිසමාජයක්තුලතනි පුද්ගලෙයකුෙග් ෙහා්සමාජයකයහපැවැත්මකටහානිපමුණූවනදෑ පාපය යන්ෙනහි නිර්වචනය ෙවි.සියලු දහමිහි හරය වන්ෙන්ද ෙමවැනි පාප ක්‍රියාවන්ෙගන් මිනිසුන්ව අෑත් කිරීම හා මහමි සමාජයක් බිහිකිරීමය,මන්ද පාපයන් පිරැනු සමාජයක් තුල යහ පුද්ගලයන් බිහි කිරීම අපහසු බව නිසාය.ශුද්ධ වූ අල් කුරානය ෙමෙස් පවසයි.

 

“(එකම අන්දෙමි වර්ෂාව ලැබුණද) සාරවත් භූමිය තම ෙදවියන්ෙග් නිෙයා්ගයට අනුවම තම පැළෑටි,ගස් වැල් අාදියද ඉකුත් කරන්ෙනි්ය.එෙහත් කර්කෂක භූමිෙයහි ඉතා ස්වල්පෙයන් මිස පැළ වන්ෙන් නැත.ස්තුතිය දක්වන ජනතාවට ෙමෙස් විවිධ අන්දමට (අපෙග්) අායාවන් විවරණය කරන්ෙනමු

(අල්කුර්අානය 07 : 58)

ෙමයයි පාපය පිළිබද ඉස්ලාමිය දැක්ම.පාපයන්යනු මිනිසා ඔහු විසින්ම අැති කරනා ෙදයක්.එය සමාජෙය් යහ පැවැත්මට බාදකයක් හැටියටයි ඉස්ලාමය දකින්ෙන්.යහ සමාජයක් තුල පාපයන් මහවිපාකයක් අැතිකරන ෙහයින් අල්කුරානය හා සුන්නාව ෙමම පාපයන් සමාජෙය්න තුරන් කිරීම සඳහා නිසි දඬුවමි පමුණවයි.ෙමම දඩුවමිහි පරමාර්ථය මිනිසුන් අපහසුතාවයට පත්කිරීම ෙහා් පළිගැනීම ෙනාවන බව ඉස්ලාමීය ෙද්ශනාවන් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් වටහා ගත හැක.ෙකෙස් නමුත් පාපයන්ට ලබා ෙදන දඬුවමිහි පරමාර්ථයන් පහත දක්වන පරිදි දැක්විය හැක.

1.යහපත් පරිසරය

2.ජීවත්වීෙමි අයිතිය සුරැකීම

3.තක්වා නැමැති පාරිශුද්ධ භාවය

ෙමි පිළිබඳව අල්කුරඅානය ෙබාෙහා් අවස්ථාවන්හි කතා කර තිෙබන අතර එයින් නිදසුනක් හැටියට විදහා දක්වන්ෙන් නමි,

විශ්වාසවන්තයිනි!ඝාතනය සඳහා පළිගැනීම ඔබ ෙකෙරහි නියම කරනු ලැබ අැත්ෙත්ය.(එබැවින් මිනිමරැවා) නිදහස් මිනිෙසකු වුවෙහාත් නිදහස් ඔහුවම වහෙලකු වශෙයන් සිටියෙහාත් එම වහලාවම,කාන්තාවක් වුවෙහාත් එම කාන්තාවම – (ඔබ ඝාතනය කර දමනුතඑෙහත් පළි ගන්නා පාර්ශවය) එක් සුළුෙවන් ෙහා් (එම ඝාතනය කරනු ලැබිවාෙග්) සෙහා්දර (පාර්ශවය) මගින් කවුරැන් ෙහා් සමාව ෙදනු ලැබුවෙහාත් ඉතාමත් ෙගෟරවණීය අාකාරයට අනුගමනය කර,(ඔහුව ඝාතනය ෙනාකර අත්හැර) දැමිය යුතුය.(පළි ගැනීම ෙවනුවට මිනිමරැවා මුදගක් ෙදන බවට බාර ෙගන තිබුණෙහාත් එම වන්දි මුදල කිසිම පැකිළීමක් ෙනාමැතිව) ඉතාමත් ස්තුති පූර්වකව ඔහු ෙගවා දැමිය යුතුය.ෙමය (ෙමවැනි වන්දි මුදලක් අනුමත කර තිබීම) ඔබෙග් ෙදවියන්ෙග් සහාය හා දයාවද වන්ෙන්ය.මින් පසු (ෙමෙස් වන්දි මුදල ලබා ගත්තායින් පසු නැ.ෙහාත් වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන බවට භාර ගැනීෙමන් පසු) කවුරැන් ෙහා් සීමාව ඉක්මවා (වන්දි මුදල ෙගවූ මිනිමරැවාට ෙවිදනා ෙගන දුන්නෙහාත් ෙහා් නැතෙහාත් වන්දි මුදල ෙගවීම ප්‍රතික්ෙෂ්ප කරන්ෙන් නමි ෙහා්) ඔහුට (පරෙලාවදී ඉතාමත්) දැඩි ෙවිදනා ෙගන ෙදන දඬුවමි අැත.ඥානවන්තයිනි !(ඝාතනය සඳහා) පළි ගැනීෙමහි ඔබට ජීවිතයක් අැත.(මන්දයත් පළි ගන්නවා අැතැයි යන බිෙයන් ඝාතනය කිරීමට අදහස් කරන්නාද,ඔහු විසින් ඝාතනය කරනු ලැබීමට අදහස් වූ අයද අාදී) ඔබ (ෙදපළම) ෙබිරීමට ඉඩ අැත.”

(අල්කුර්අානය 02 : 178 – 179)

ෙමි ෙහ්තුව නිසාම කවුරැන් ෙහා් අනිත් අාත්මයක් ඝාතනයට වන්දි වශෙයන් ෙහා් නැතෙහාත් භූමිෙයහි අාරවුති අැති වීම වැළැක්වීම සඳහා ෙහා් මිස,(අසාධාරණෙය්) මරා දමන්ෙන්ද,ඔහු මිනිසුන් සියල්ලන්වම මරා දැමුෙවකු බවට පත් වන්ෙන්ය.තවද කවුරැන් ෙහා් එක් අාත්මයක් ජීව්ත කරවීමට සලස්වන්ෙන්ද,ඔහු මිනිසුන් සියල්ල ජීවත් කර වන්ෙනකු ෙමන් බවට පත් වන්ෙන්ය.යැයි ඉස්රාඊල් පරමිපරාෙවි දරැවන්ට (ලබා දුන් ගල් ලෑල්ෙලහි) අපි සඳහන් ෙකාට අැත්ෙතමු.තවද ඔවුන් ෙවත අපෙග් දූතයන් ෙබාෙහාමයක් ෙදනා නියත වශෙයන්ම පැහැදිළි සාධකයන්ද ෙගන පැමිණ සිටියහ.මින් පසුවද,ඔවුන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනකු භූමිෙයහි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරමින් සිටියහ(අල්කුර්අානය 05 : 32)

පාපයන් හට ලබා ෙදන දඬුවමි දුප්පත් ෙපාෙහාසත්,උසස් පහත් යන තරාතිරමි ෙනාබලා ලබා දිය යුතුය.එෙස් ෙනාවුවෙහාත් දඬුවමි ලබා දීෙමි ඉලක්කය සපුරාලීමට ෙනාහැකි වනු අනාඅනුමානය.ෙදෙලාව නායක උත්තම මුහමිමිද් (සල්ලල්ලාහු අෙෙලහි වසල්ලමි) තුමාණන්ෙග් ජීවන කාලෙයහි සිදුවූ සුදුවීමක් ෙමයට ෙහාඳ නිදසුනක්ය.

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ජීවත් වූසමාජයේඑහිඋතුම්ගෝත්‍රයක්ලෙසසලකනු ලැබූමක්සූමිනම්ගොත්‍රයේකාන්තාවක් විසින්සොරකමක්සිදුකරනලදී. මෙමසිදුවීමඑමසමාජයේතමන්ඉහලකුලයක්ලෙසහදුන්වාගත්කුරෙයිෂිවරුන්ටඉමහත්අවනම්බුවක්විය. මෙවන්තත්වයඇයටඉස්ලාමීයදඬුවමලබාදීම (එනම්ඇයගේඅතේමැණීක්කටුවෙන්කැපීමසිදුකිරීම) තමකුලයටමඅවනම්බුවක්යයිසිතූකුරෙයිෂීවරුන්මේඅවස්ථාවේදීමෙමදඬුවමින්සහනයක්ලබාගැනීමපිණිසඋපක්‍රමයක්කල්පනාකරනලදී. එහිදීමුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ටඉතාප්‍රියමනාපදරුවකුවනඋසාමා (රලි) තුමාමඟින්ඇයටසහනයක්ඉල්ලායැවීමටඔවුන්තීරණයකොටඋසාමා (රලි) තුමානබිතුමාණන්හමුවටයවනලදී. ඒඅනුවඋසාමා (රලි) නබිතුමාණන්හමුවටපැමිණිඑමකාන්තාවවෙනුවෙන්සහනයක්ඉල්ලාසිටිනලදී. එහිදීදැඩිවකෝපයටපත්නබිතුමාණන්සිටීතැනින්නැඟීසිටනුඹලාටපෙරවිසූජනතාවසමාජයේපහත්යැයිසැලකෙනපිරිස්වරදක්කලවිටඒසදහාදැඩිවදඬුවම්ඉටුකිරීමටත්, ඉහලපැලැන්තියේයැයිසැලකෙනපිරිස්වරදක්සිදුකලේනම්එයනොසලකාහැරීමටත්කටයුතුකලනිසාතමාඔවුන්විනාශවීගියේයයිපවසාතවදුරටත්මාගේප්‍රාණයකවුරුන්අතතිබෙන්නේඒ (අල්ලාහ්) දෙවිමතදිවුරාකියමි!, ‘මාගේදුවෆාතිමාසොරකම්කලත්ඇයගේඅතත්මමකපනවාමය!යනුවෙන්පවසනලදී.

(මූලාශ්‍රය : බුහාරි)

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.