ඉස්ලාමයේ මහිමය (03)

අපට ලැබුනු ඉස්ලාමි ආගම අපගෙන් කුමක් ද අපෙක්ෂා කරන්නේ යන්න නොදරන එය පිළි පැදීමෙන් ප්රයෝජනයක් නොව ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (02)

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් ලබා දුන් මෙම ඉස්ලාමි ආගම ඔහු විසින් අපට ලබා දුන් භාග්‍ඨක් බව අමතක නොකළ ය ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (01)

ඉස්ලාමය යනු දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට ලැබුනු දායාදයන්ගෙන් ඉතා උතුමි නිම කළ නොහැකි දායාදයකි ...

Read More

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය යනු යමි දිනයක පමණක් සීමා වූ දෙයක් බව සමහරැ එදින ආදරවන්තතයින්ගේ දිනය යැයි සමරති. නමුත් ඉස්ල ...

Read More

විනිශ්ව දිනය

මෙලොව ජීවිතය අස්ථිරයි මරණය නියතයි යනු පවසන අපගෙේසහෝදරවරැ දැනගත යුතුයි, මෙගොව අවසන් විමට පෙරද ප ...

Read More

පිවිතුරැ සමාජයකට

මිනිසුන් නිවැරදි මගක ගමන් තිරීම සදහා පිවිතුරැ සමාජයක් අවශ්යයි, පිවිතුරැ සමාජයක් ගොඩ නගා ගැනීම ස ...

Read More

සකාත් යනු දුගීබද්ධ

දුගී බද්ධ ඉස්ලාමයේ මූල්ික කරැණුවලින් තුන්වෙනි අනිවාර්ය කරැණ බව අපි දන්නෙමු,එය පිළිබද කෙටියෙන් ‍ ...

Read More

සලාතය ඉටු කරමු 01

සලාකය වෙනුවෙන් දෝවනය කළ යුතුයි, එම දෝවනය කිරීමට පිළිබවක් තිබේ, ‍මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියවා එම පිළ ...

Read More

යුක්තිය හා සාධාරණය

අද යුක්තිය පිළිබද කථා කරන සමහරැ සංවිදානයන් හා ඇතැමි සමාජ නායකවරැ එය තමන්ගේ වාසිය තකා කරන බව කවු ...

Read More