යුක්තිය හා සාධාරණය

අද යුක්තිය පිළිබද කථා කරන සමහරැ සංවිදානයන් හා ඇතැමි සමාජ නායකවරැ එය තමන්ගේ වාසිය තකා කරන බව කවු ...

Read More