ඉබාදත් යනු කුමක් ද ?

ඉබාදත් යනු නැමදුම හා අපවාසය හජ් පමණක් නොව මුස්ලිමිවරයෙකුගේ සමිපූර්ණ ජීවිතයම ඉබාදත්ය කියවන්න ඉබා ...

Read More