ඉස්ලාම් ධර්මය සහ ධනවාදය

ඉස්ලාම් ධර්මය සහ ධනවාදය

දෙවියන් විසින් මනුෂ්‍ය‍ාට ලබා දුන් දායාදයන් අනුන් සමග බෙදා හදාගැනීම හා අනුන්ට උදවි උපකාර කිරීම ...

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා ඉස්ලාමි අනිවාර්ය කර අැති සකාතය

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා ඉස්ලාමි අනිවාර්ය කර අැති සකාතය

රෝගීන්ට ප්රතිකාර කිරීම බෙහෙත් වලින් පමණක් කියා සමහරැ වරදවා සිතයි නමුත් රෝගීන්ගේ සුවය තතා දන් දී ...

සකාත් යනු දුගීබද්ධ

සකාත් යනු දුගීබද්ධ

දුගී බද්ධ ඉස්ලාමයේ මූල්ික කරැණුවලින් තුන්වෙනි අනිවාර්ය කරැණ බව අපි දන්නෙමු,එය පිළිබද කෙටියෙන් ‍ ...

සකාත් අනිවාර්ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (02) zakath and sadaka

සකාත් අනිවාර්ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (02) zakath and sadaka

zසකාතය නිසි ෙලස ෙදමු දුගීභාවය තුරන් කරමු ...

zසකාතය අනිවාර්‍ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (01) Zakat varieties

zසකාතය අනිවාර්‍ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (01) Zakat varieties

රන් රිදී හා වෙළද භාණ්ඩ සහ සිවිපාවුන් දේපල මිලමුදල් යනාදි සකාත් ද්‍රව්‍යන් ෙවි ...

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath)

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath)

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath) යනු කුමක්ද යැයි මනා අවෙබා්ධයක් ලබා ගැනීමට ඉදිරියට කියවන්න සැක ද ...