සකාත් යනු දුගීබද්ධ

දුගී බද්ධ ඉස්ලාමයේ මූල්ික කරැණුවලින් තුන්වෙනි අනිවාර්ය කරැණ බව අපි දන්නෙමු,එය පිළිබද කෙටියෙන් ‍ ...

Read More