දරු සමිපත රැක ගනිමු Care about our children

දරු සමිපත රැක ගනිමු Care about our children

දරුවන් අමිල සමිපතක් බව දන්නවාද? ...

අැරයුමක් ලැබුණි True religion calls me I answered

අැරයුමක් ලැබුණි True religion calls me I answered

සත්‍ය අාගම ඉෙගන ගනිමු ඒය අන් අයට ප්රචාරය කරමු ...

උම්මු හබීබා රදියල්ලාහු අන්හා Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

උම්මු හබීබා රදියල්ලාහු අන්හා Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

මුස්ලිමි කාන්තාවන්ෙග් ජීවිතයට අාදර්ශයක් වූ මුහමිමද් නබිතුමාණන්ෙග් අාර්්‍යාව උම්මු හබීබා (රලියල් ...

සෆියා බිනත් හුය්යය් (රලියල්ලාහු අන්හා) Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

සෆියා බිනත් හුය්යය් (රලියල්ලාහු අන්හා) Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

මුස්ලිමි කාන්තාවන්ෙග් ජීවිතයට අාදර්ශයක් වූ මුහමිමද් නබිතුමාණන්ෙග් අාර්්‍යාව සෆියා (රලියල්ලාහු අ ...

පවුල රකින අැය සුරකිමු

පවුල රකින අැය සුරකිමු

නිවසක ගෘහ මූලිකයා පියා නමුත් පවුලක ප්රාණය මව බව සමහර විට අැතැමි පුද්ගෙලයා් අමතක කරති, කියවමු මත ...

බහු විවාහය හා කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකමි

බහු විවාහය හා කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකමි

බහු විවාහය මගින් කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසීන් උල්ලංඝනය වන බව සමහරැ කියත,නමුත් මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියව ...

විවාහ දිවිය තුළ ස්ත්‍රී පුරැෂ භූමිකාව

විවාහ දිවිය තුළ ස්ත්‍රී පුරැෂ භූමිකාව

විවාහය පිළිබද නායෙකුත් මත භේද ඇතැමි පුද්ගලයින් පවසන පරිදි තිබුනත් ඉස්ලාමි පවසන ආකාරයට විවාහය සි ...

ලෝක ළමා දිනය

ලෝක ළමා දිනය

ලොව ළමා දිනය සමරන සහෝරදර සහෝදරියන්ට ලිපියක්.ඉදිරියට කියවන්න ...