යුක්තිය හා සාධාරණය

යුක්තිය හා සාධාරණය

අද යුක්තිය පිළිබද කථා කරන සමහරැ සංවිදානයන් හා ඇතැමි සමාජ නායකවරැ එය තමන්ගේ වාසිය තකා කරන බව කවු ...

ඉවසීම යනු යහපත් ගුණාංගය

ඉවසීම යනු යහපත් ගුණාංගය

මිනිස් දිවිය තුල අනිවාර්යයෙන්ම රුකිය යුතු අත්‍යඅවශ්‍ය ගුණාංගයක් වේ නම් ඒ “ඉවසීමයි”. ජීවිත කාලය ...

යහපත් සමාජයක ෙදවන ෙඛිදවාචකය

යහපත් සමාජයක ෙදවන ෙඛිදවාචකය

අද මම ෙමි කියන්නට යන ෙද් අැතැමි විට ඔබට පටිට කුණුහරැපයක් වන්නට බැරි නැත.කියවන්න තියා හිතන්නටවත් ...

මුස්ලිමිවරයෙකුගේ සමාජ වගකීමි

මුස්ලිමිවරයෙකුගේ සමාජ වගකීමි

httpv://www.youtube.com/watch?v=6D-G2DuEngg ඉස්ලාම් හී මානව හිත සුව පිණිස වූ මූලික අයිතිවාසිකම් ...

කුර්අාන් අපට උගන්වන සාරධර්ම (Quran teaches ethics)

කුර්අාන් අපට උගන්වන සාරධර්ම (Quran teaches ethics)

අපෙග් ජීවිතයට මග ෙපන්වන කුර්අානය අනුගමනය කරමු ...

නිරාහාරව හා පිපාසිතව සිටීම පමණක් උපවාසය නොවේ 

නිරාහාරව හා පිපාසිතව සිටීම පමණක් උපවාසය නොවේ 

  ඉස්ලාම් දහම ‘උපවාසය‘ කුමන ඉලක්කය පෙරදැරිව අපට ලබාදී ඇත්තේද? යන්නත්, එම ඉලක්ක කරා අප පියම ...

මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය යනු අපගේ අභිමාණවත් දේශයයි, කොතැන සිටියත් කෙසේ සිටියත් අමතක කළ නොහැකි සුන්දර ජන්ම ...

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...

රමලාන් මාසය  හා උපවාසයේ මහිමය

රමලාන් මාසය හා උපවාසයේ මහිමය

මේ උදාවී ඇත්තේ ලොවපුරා වෙසෙන ඉස්ලාම් බැතිමතුන් උපවාසයේ නිරත වන මාසයයි. ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීමට අනුව ...

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

මෙම උතුම් වූ මාසය සුවිශේශ වීමට කරුණු කිහිපයක් තිබේ, මෙම රමධාන් මාසය තුළ දෙවියන් අල්ලාහු තම වහ ...

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය යනු කුමක්ද? ...

දික්ර් කිරීම

දික්ර් කිරීම

මෙලොව ජීවත් වන සියලුම මිනිසා ඒදිනෙදා ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා කරන්ෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හැකි පමණින් සතුට ...

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්ෙගන් ප්රධානම කරෑණූ කිහිපයක් පිළිබදව දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

සමාජීය වගකීම

සමාජීය වගකීම

නරඹන්න,ඔබත් පිළිතුරු සපයන්න. ...

හජ් මස ආරම්භ දින 10 හා අපගේ වගකීමි

හජ් මස ආරම්භ දින 10 හා අපගේ වගකීමි

හජ් අාරම්භ දින 10 තුල කුමක් කළ හැකිද? ...

උසුරිය යුතු ප්රාර්ථනා (දුඅා) කිහිපයක්

උසුරිය යුතු ප්රාර්ථනා (දුඅා) කිහිපයක්

දුඅා කරමු කුසල් ඒකතු කරමු ...

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

අපෙග් ඉලක්කය කුමක්ද? ...

දුර්ගුණාංගයන්ගෙන් මිදෙමු

දුර්ගුණාංගයන්ගෙන් මිදෙමු

අපි මිනිසුන් ෙවමු ...

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාරය Trade sincere

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාරය Trade sincere

වංචාවකින් ෙතාර ව්‍යාපාරයක් ඔබ දන්නවාද? ...