මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය යනු අපගේ අභිමාණවත් දේශයයි, කොතැන සිටියත් කෙසේ සිටියත් අමතක කළ නොහැකි සුන්දර ජන්ම ...

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...

රමලාන් මාසය  හා උපවාසයේ මහිමය

රමලාන් මාසය හා උපවාසයේ මහිමය

මේ උදාවී ඇත්තේ ලොවපුරා වෙසෙන ඉස්ලාම් බැතිමතුන් උපවාසයේ නිරත වන මාසයයි. ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීමට අනුව ...

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

මෙම උතුම් වූ මාසය සුවිශේශ වීමට කරුණු කිහිපයක් තිබේ, මෙම රමධාන් මාසය තුළ දෙවියන් අල්ලාහු තම වහ ...

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය යනු කුමක්ද? ...

දික්ර් කිරීම

දික්ර් කිරීම

මෙලොව ජීවත් වන සියලුම මිනිසා ඒදිනෙදා ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා කරන්ෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හැකි පමණින් සතුට ...

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්ෙගන් ප්රධානම කරෑණූ කිහිපයක් පිළිබදව දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

සමාජීය වගකීම

සමාජීය වගකීම

නරඹන්න,ඔබත් පිළිතුරු සපයන්න. ...

හජ් මස ආරම්භ දින 10 හා අපගේ වගකීමි

හජ් මස ආරම්භ දින 10 හා අපගේ වගකීමි

හජ් අාරම්භ දින 10 තුල කුමක් කළ හැකිද? ...

උසුරිය යුතු ප්රාර්ථනා (දුඅා) කිහිපයක්

උසුරිය යුතු ප්රාර්ථනා (දුඅා) කිහිපයක්

දුඅා කරමු කුසල් ඒකතු කරමු ...

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

අපෙග් ඉලක්කය කුමක්ද? ...

දුර්ගුණාංගයන්ගෙන් මිදෙමු

දුර්ගුණාංගයන්ගෙන් මිදෙමු

අපි මිනිසුන් ෙවමු ...

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාරය Trade sincere

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාරය Trade sincere

වංචාවකින් ෙතාර ව්‍යාපාරයක් ඔබ දන්නවාද? ...

නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු zikr

නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු zikr

ෙදවියන් අපි සිහිපත් කරමු ෙදවියන් අපිව සිහිපත් කරයි ...

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉස්ලාමීය රැල්ල The spread of Islam in Britain

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉස්ලාමීය රැල්ල The spread of Islam in Britain

ඉස්ලාමි මුලු මානවයාෙග් ජීවන සැලස්මයි ...

පවින් මිදෙමු avoid-sins

පවින් මිදෙමු avoid-sins

පාපෙයන් මිෙදන්න කුමක් කළ යුතුද? ...

ඉස්ලාම් කියාදෙන ‘ඉවසීම’ නම් ආදර්ශය (Patience in islam)

ඉස්ලාම් කියාදෙන ‘ඉවසීම’ නම් ආදර්ශය (Patience in islam)

ඉවසීම යන්න දීප්තිමත් ආලෝකයක් ඒය අපෙග් ජීවිතය අාෙලා්කමත් කරන්න ඉවසීෙමන් කියවන්න ඉදිරියට ...

යහගුණ හා ඉස්ලාමි අාගම  ethics of islam (02)

යහගුණ හා ඉස්ලාමි අාගම ethics of islam (02)

අපෙග් සදාචාරය ගිලිහී යන ෙමම වකවානුෙවි අත්යවශ්ය පාඩමක් පිළිබද අවධානය ෙයාමු කිරීම ඉතා උචිත ක්රියා ...

යහගුණ උගන්වන්වන ඉස්ලාමි අාගම (ethics of islam)

යහගුණ උගන්වන්වන ඉස්ලාමි අාගම (ethics of islam)

අවසාන වක්තෘවරයා හා ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් වහලා වන මුහමිමද් නබිතුමා ෙමෙලාව අවතීර්ණයට ප්රධාන අරමුණ යහ ...