තව්හීද් සංකල්පය

ඉස්ලාමි ආගමෙහි ප්රධාන කරැණක් වන තවිහීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය පිළිබද ඔබට දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

Read More