තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය thawheed

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය thawheed

බහු ෙද්ව වාදය හා නිවැරදිද? ...

අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

අපෙග් නිර්මාපකයාට පමණක් වැදුමි පිදුමි කරමු ...

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය (1) Uniformity in God

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය (1) Uniformity in God

මාෙග් නිර්මාතෘවරයා කවුද? ...

ෙදවියන් අල්ලාහු ඉන්ෙන් ෙකාෙහ්ද 1? where is the god1?

ෙදවියන් අල්ලාහු ඉන්ෙන් ෙකාෙහ්ද 1? where is the god1?

අපෙග් නිර්මාපකා කවුද? ඔහු සිටින්ෙන් ෙකාෙහ්ද? ...

ඔබටයි මෙම ආරාධනාව You are invited

ඔබටයි මෙම ආරාධනාව You are invited

ඔබත් මමත් ස්වර්ගයට පිවිෙසන්න කැප කරමු ...

ඉස්ලාමිහි ඒ්ක ෙද්වවාදය (තවිහීද්) thawheed

ඉස්ලාමිහි ඒ්ක ෙද්වවාදය (තවිහීද්) thawheed

ෙදවියන් අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් පමණක් හා ඔහුෙග් තෘප්තිය හා කුසල් අෙපක්ෂාෙවන් පමණක් කුසල් ක්රයාවන් කල ය ...

ෙදවියන්ෙග්  ශක්තිය හා බලය God’s power and strength

ෙදවියන්ෙග් ශක්තිය හා බලය God’s power and strength

නියතව (මිනිසුන්ගෙන්) වැඩි දෙනෙකු දැනුමක් නොමැතිව තම සිතෙහි හටගන්නා දෙයට අනුව (මිනිසුන්ව) ස්ථීරව ...

තව්හීද් සංකල්පය

තව්හීද් සංකල්පය

ඉස්ලාමි ආගමෙහි ප්රධාන කරැණක් වන තවිහීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය පිළිබද ඔබට දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

දෙවියන් පිළිබන්දව දැනගනිමු

දෙවියන් පිළිබන්දව දැනගනිමු

මෙලොව කිසිම නිර්මාණයක් නිර්මාපකයෙකු නොමැතිව බිහි නොවෙන බන අප දනිමු, එලෙසම මිනිසා ද නිර්මාණයකි අ ...

දෙවිය්න අල්ලාහ්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

දෙවිය්න අල්ලාහ්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

අපගේ දෙවියන් විසින් අප හට එනමි මුලු මානව සජහතියටම ලබා දුන් හා පිළිගත් ආගම පිළිබදව දැනගැනීම අ‍ප‍ ...

ඉස්ලාම් ආගමෙහි මහිමය

ඉස්ලාම් ආගමෙහි මහිමය

අපට ලැබුණු දායාදයන්ගේන ඉතා උතුමි හා වටිනා දායාදය වූ ඉස්ලාමය පිළිබදව අපට ‍ෙබ‍ාහෝ කරැණු නොදන්නෙමු ...

දෙවියන් අල්ලාහ්ගේ එ්කීයභාවය

දෙවියන් අල්ලාහ්ගේ එ්කීයභාවය

‍ෙමෙලා මිනිසා සෑම දෙයක් පිළිබදව පරීක්ෂණ හා නිරීක්ෂණ කරති නමුත් මෙලාව හා තමන්ගේ නිර්මාපකයා පිළි ...

ශිර්ක් විමසුමක් – ඒ්කදේව සංකල්පය හා කිතුණු සමාජය

ශිර්ක් විමසුමක් – ඒ්කදේව සංකල්පය හා කිතුණු සමාජය

ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම අනුව ‘ශිර්ක්’ යන්න මහා පාපයකි. ශිර්ක් යනු අල්ලාහ් (දෙවි)ට කිසිවක් හෝ කිසිවෙක් ...