හජ් මස පළමු දින දහය

හජ් මස පළමු දින දහය

උතුම් දින දහය ගත කළ යුත්තේ කෙසේද? ...

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් කරමු ස්වර්ගය ලබා ගනිමු ...

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය  01

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය 01

හජ් ඉටු කරන්නේ කෙසේද දැනගන්න කියවන්න ...

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම

හජ් කර්තව්‍ය සහෝදරත්වයේ සංකේතයයි ...

බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර 01

බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර 01

අප දැනගත යුතු ප්‍රධාන කරුණක් ...

හජ් කර්තව්‍ය විශ්වයට ලබාදෙන පණිවුඩය The Hajj message to the world

හජ් කර්තව්‍ය විශ්වයට ලබාදෙන පණිවුඩය The Hajj message to the world

මුස්ලිම්වරුන් යන හැගීමයි ඉහළින් පවතින්නේ මෙය තුළින් ඉස්ලාම් අපේක්ෂා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර සාමයයි ...

අවසාන නබිවරයාෙග් අවසාන හජ් ෙද්ශනාව last-advice-on-hajj

අවසාන නබිවරයාෙග් අවසාන හජ් ෙද්ශනාව last-advice-on-hajj

අද ෙමෙලාව පාලක හා පාලිතයින්ට ඉතා වැදගත් අවවාධයක් ලබා ෙදන නබිතුමාණන්ෙග් ෙමම ෙද්ශනාව කියවන්න ...

සහා්දරත්වෙය් වර්ධනය සහ හජ් කර්තව්‍ය

සහා්දරත්වෙය් වර්ධනය සහ හජ් කර්තව්‍ය

සහා්දරත්වෙය් වර්ධනය හජ් කර්තව්‍ය පිළිබදව වැඩි විස්තර දඅනගන්න කියවන්න සහෝදරත්වයයෙන් ජීවත්වන්න උත ...

හජ් වන්දනය හා නබි ඉබ්බ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමා

හජ් වන්දනය හා නබි ඉබ්බ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමා

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම කුලින් අප හට සිහිපත් වන් ප්රධාන කරැණක් නමි ඉබිරාහීමි නබි තුමාගේ ජීවන චරිත ...

හජ් කර්තව්‍යෙහි ඉතිහාසය

හජ් කර්තව්‍යෙහි ඉතිහාසය

හජ් කර්තව්ය ඉට කිරිමට මක්කම බලා පිටත්ව යන සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් හජ් කර්තව්යෙහි පසුබිම හා ඉතිහා ...

හජ් වන්දනාව සහ පරිත්යාගය

හජ් වන්දනාව සහ පරිත්යාගය

අපගේ ආගම වෙනුවෙන් අප කැප කිරීම හා පරිත්්‍යාගයන් කළ යුතුයි, නමුත් ඉබ්රාහීම නබි තුමාණන් කල කැප කි ...