විනිශ්ව දිනය

විනිශ්ව දිනය

මෙලොව ජීවිතය අස්ථිරයි මරණය නියතයි යනු පවසන අපගෙේසහෝදරවරැ දැනගත යුතුයි, මෙගොව අවසන් විමට පෙරද ප ...

ඉස්ලාමයේ ජේසුතුමාට හිමි තැන

ඉස්ලාමයේ ජේසුතුමාට හිමි තැන

ආදමි නබි තුමාණන් පටන් අවසාන වක්තෘවරයා වන මුහමිමද් නබි තුමා දක්වා ශ්ස්තෘවරැ රාශියක් මෙලොවට දෙවිය ...

ඉස්ලාම් හි මූලික පදනම විශ්වාසයයි

ඉස්ලාම් හි මූලික පදනම විශ්වාසයයි

මුස්ලිමිවරයෙකු ලෙස විශ්වාස කළ යුතු කරැණු පිිළිබද අනිවාර්යෙන්ම අපි දැනගෙන සිටය යුතුය, මන්ද අපගේ ...

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය Signs of the Day of Judgment Day

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය Signs of the Day of Judgment Day

අවසාන දිනය යනු කුමක්ද? ...

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය TheJudgment Day

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය TheJudgment Day

අවසාන දිනෙය් ඔබෙග් ස්ථානය විනිශ්ච ෙවි ...

විශ්වාසයෙහි කුළුණු  The pillars of faith in Islam

විශ්වාසයෙහි කුළුණු The pillars of faith in Islam

අපි විශ්වාස කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? ...

ෙපර මිනුම හා ෙෙදවය faith

ෙපර මිනුම හා ෙෙදවය faith

විශ්වාසයක් නැති ජීවිතයක් අර්ථයක් නැති ජීවිතයක් ...

අවසාන දිනය කෙරෙහි   විශ්වාස කිරීමBelief in the Day of Judgment

අවසාන දිනය කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමBelief in the Day of Judgment

අාරමිභයට අවසානයක් අැත අපෙග් අවසානය කවාදාද යැයි අපි ෙනාදනිමු ...

සුරදුතයින් කෙරෙහි විශ්වාසකිරිම

සුරදුතයින් කෙරෙහි විශ්වාසකිරිම

ෙද්ව දූතයින් මිනිසා හා සමාන නිර්මානයක් ෙනාව,ඔවුන් ෙදවියන් විසින් කරන ලද නිෙයා්ගවලට සමිපූර්ණෙයන් ...

සියලුම වක්තෘවරැන්ව විශ්වාස කරමු (messengers of islam)

සියලුම වක්තෘවරැන්ව විශ්වාස කරමු (messengers of islam)

ඉස්ාලාමි අාගම අනුව ෙමෙලාවට ෙදවියන් අල්ලාහ් විසින් යවන ලද සියලුම වක්තෘවරැන් පිළිබදව විශ්වාස කිරී ...