විනිශ්ව දිනය

මෙලොව ජීවිතය අස්ථිරයි මරණය නියතයි යනු පවසන අපගෙේසහෝදරවරැ දැනගත යුතුයි, මෙගොව අවසන් විමට පෙරද ප ...

Read More