ෙලා්කයටම අාදර්ශයක් වූ නබිතුමාණන්

ෙලා්කයටම අාදර්ශයක් වූ නබිතුමාණන්

ඇතැමි පුද්ගලයින්ගේ ජීවිතයට ආර්ශයද නවීන හා ජනප්රිය නලුවන් හි නිළියන් බව ඔබ දන්නවාද?නමුත් මුස්ලිම ...

ෙලා්කයටම අාදර්ශයක් වූ නබිතුමාණන්

ෙලා්කයටම අාදර්ශයක් වූ නබිතුමාණන්

ෙලා්කයටම අාදර්ශයක් වූ නබිතුමාණන් තම ජීවිත කාලය තුල අාදර්ශමත් ෙකෙනකු අනුගමනය කිරීෙමි අවශ්‍යතාවයක ...

අනුමත හලාල් හා තහනමි හරාමි

අනුමත හලාල් හා තහනමි හරාමි

මිනිසා විසින් තනන ලද නීතියට වඩා දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට පිරිනමන ලද නීතිය ඉතා සුදුසුයි. ක ...

හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විවෘත සාකච්ඡාව

හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විවෘත සාකච්ඡාව

httpv://www.youtube.com/watch?v=9yAJj5gSF68 මුස්ලිමිවරැන් ලෙස දෙවියන් අල්ලාහුගෙන් පහළ වූ නීති ර ...

ඉස්ලාමි ආග‍ෙමහි මුස්ලිමි කාන්තාව

ඉස්ලාමි ආග‍ෙමහි මුස්ලිමි කාන්තාව

ඉස්ලාම් කාන්තාවට ලබා දී ඇති අයිතීන් පිළිබඳ කථා කිරීමට මත්තෙන් වෙනත් ශිෂ්ටාචාරයන්, සංස්කෘතින්, ආ ...

දෙවියන් අල්ලාහුගේ දායාදයන් අමතක නොකරමු

දෙවියන් අල්ලාහුගේ දායාදයන් අමතක නොකරමු

httpv://www.youtube.com/watch?v=UvhB6J7jkfE දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් අප හට ලබා දී ඇති දායාදයන් පි ...

බියබැතියන් වනු පිණිසය

බියබැතියන් වනු පිණිසය

නුඹලා බියබැතියන් වනු පිණීස තමා මේ උපවාසය යනුවෙන් දෙවියන් අල්ලාහ් පවසන්නේ අැයි ඉදිරියට කියවන්න ...

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ කවුරුන්ද? ...

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත නබිතුමාණන් ...

නව වසරක උදාව හා ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය New Year’s in the eyes of Islam

නව වසරක උදාව හා ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය New Year’s in the eyes of Islam

නව අවුරුද්ද හා මුස්ලිමවරු ...

මුහර්රම් මාසය Month of Muharram

මුහර්රම් මාසය Month of Muharram

මුස්ලිම් අපෙග් අලුත් අවුරුද්ද ...

උපවාසය සම්බන්ධ කරුණූ බිඳක්

උපවාසය සම්බන්ධ කරුණූ බිඳක්

ජීවිතයට අවවාධයක් ...

ජීවිතය තුල අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ජීවිතය තුල අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?

මිනිසා කළ යුත්තේ කුමක්ද? ...

ඉස්ලාමීය නීතිය ෂරිආ යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (2)

ඉස්ලාමීය නීතිය ෂරිආ යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (2)

ඉස්ලාමීය නීති රීති වැරදිද? ...

“ෂරිආ” යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (1)

“ෂරිආ” යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (1)

“ෂරිආ” යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ...

නත්තල් පණිවුඩය Letter to my friend Christian

නත්තල් පණිවුඩය Letter to my friend Christian

නත්තල සමරන අපි කවුද? ...

කාලය මත දිවුරා පවසමි The Time

කාලය මත දිවුරා පවසමි The Time

කාලය අමිල දායාදයයි ...

ඒඩ්ස්හි අභිරහස කුමක්ද? Aids

ඒඩ්ස්හි අභිරහස කුමක්ද? Aids

මිනිසුන් කරන වැරදි අඩුකිරීෙමන් වැළෙදන ෙරා්ගෙයන් මිදිය හැක ...

වහල් සංකල්පය Abolition of Slavery

වහල් සංකල්පය Abolition of Slavery

ඉස්ලාමි වහල්භාවය නැතිකරාද අැතිකරාද? ...