නත්තල් පණිවුඩය Letter to my friend Christian

නත්තල් පණිවුඩය Letter to my friend Christian

නත්තල සමරන අපි කවුද? ...

කාලය මත දිවුරා පවසමි The Time

කාලය මත දිවුරා පවසමි The Time

කාලය අමිල දායාදයයි ...

ඒඩ්ස්හි අභිරහස කුමක්ද? Aids

ඒඩ්ස්හි අභිරහස කුමක්ද? Aids

මිනිසුන් කරන වැරදි අඩුකිරීෙමන් වැළෙදන ෙරා්ගෙයන් මිදිය හැක ...

වහල් සංකල්පය Abolition of Slavery

වහල් සංකල්පය Abolition of Slavery

ඉස්ලාමි වහල්භාවය නැතිකරාද අැතිකරාද? ...

කාන්තාව හා ඉස්ලාමි woman and islam

කාන්තාව හා ඉස්ලාමි woman and islam

ඉස්ලාමි කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකමි ලබා ෙදනවාද? ...

අාගම සහ මිනිසා Religion and humanity

අාගම සහ මිනිසා Religion and humanity

මිනිස් කම කියා ෙදන අාගම හදුනා ගනිමු ...

අන්‍යාගම් ගරු කිරීම හා ඉස්ලාම් Respect other religion

අන්‍යාගම් ගරු කිරීම හා ඉස්ලාම් Respect other religion

අන් අාගමි ගරු කරන්න මග ෙපන්වන ඉස්ලාමි අාගම ඉෙගන ගනිමු ...

ඔබ අවධානයෙන් ද !!!!! Do you attentive

ඔබ අවධානයෙන් ද !!!!! Do you attentive

ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය යනුවෙන් හඳුන්වන අපේ මව්බිම ශ‍්‍රී ලංකාවේ 2001 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා ...

මිනිස් ජීවිත ගමන Travel of human life

මිනිස් ජීවිත ගමන Travel of human life

මිනිාෙග් අවසාන අදියරය කුමක්ද? කියවන්න දැනගන්න ...

මතු පරපුරට අමිල දායදායක් Great gift for the new generation

මතු පරපුරට අමිල දායදායක් Great gift for the new generation

අපිත් දේශ පේ‍්‍රමියෝ වෙමු. ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (2)

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (2)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ෙමය නරඔන්න ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (1)

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (1)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ...

අවංක ව්‍යපාරයක් උගන්වන ඉස්ලාමය2 (Trade sincere)

අවංක ව්‍යපාරයක් උගන්වන ඉස්ලාමය2 (Trade sincere)

අසාධාරණය හා වංචාෙවන් ෙතාර වි්‍යාපාරයක් කරන්න ඉෙගන ගනිමු ...

අවංක ව්‍යපාරයක් උගන්වන ඉස්ලාමය1 (Trade sincere)

අවංක ව්‍යපාරයක් උගන්වන ඉස්ලාමය1 (Trade sincere)

වංචනික ව්‍යාපාරෙයන් මුදල් උපයා ධනවෙතක් වීෙමන් ඔහු නිරය හිමි කර ගනී ...

රෝග ප‍්‍රතිකාර හා මිත්‍යා විශ්වාස The incorrect way to treat

රෝග ප‍්‍රතිකාර හා මිත්‍යා විශ්වාස The incorrect way to treat

නිෙරා්ගීව සිටින්න මග ෙපන්වන ඉස්ලාමි හා ෙරා්ගයට නිවැරදි සුවය පතන ඉස්ලාමය ...

කාන්තාවන්ට සුදුසු ධාර්මික ජීවන ප්‍රතිපදාව ඉස්ලාමි (Appropriate woman’s life)

කාන්තාවන්ට සුදුසු ධාර්මික ජීවන ප්‍රතිපදාව ඉස්ලාමි (Appropriate woman’s life)

කාන්තාවන්ෙග් නිසි අයිතිවාසිකමි ලබා දී ඔවුන්ට නිවැරදි ජීවන මාර්ගයික් ඉසල්ාමි ලබා ෙදයි ...

පියවරුන්ගේ දිනය (fathers day)

පියවරුන්ගේ දිනය (fathers day)

ෙදමාපියනට් අාදරය හා කරැණාව දැක්වීම ඉස්ලාමි අාගම තුල ඉමහත් යහපත් ක්රියාවක් පමණක් ෙනාව ඒය අනිවාර් ...

ෂඃබාන් මස සුවිෙශ්ෂ සිදූවීමක්

ෂඃබාන් මස සුවිෙශ්ෂ සිදූවීමක්

බිතුමාණන් මාස 16 හෝ 17 ක කාලයක් මෙම දේවස්ථානය දෙස හැරී ‘සලාත’ (දේව වන්දන)යේ නිරත වූ අතර පසුව එය ...

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

නබි (සල්) තුමන් උපවාසයෙහි නිරතවීමට පි්‍රය කළ මාසයන් ෂඃබාන් හා ඉන් පසු උදාවන රමලාන් මස වේ ...