හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා කවුරුන්ද? ...

අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

ෙදවියන් සතු කිබිය යුතු ගුණාංග ...

අන්නස්ර් පරිචිඡේදය Al-Nasr surah

අන්නස්ර් පරිචිඡේදය Al-Nasr surah

අල් කුර්අානය ඉෙගන ගන්න සත්‍ය පහදා ගන්න ...

ශුද්ධ වු ග‍්‍රන්ථ හා එහි වලංගු භාවය  Quran the word of Allah

ශුද්ධ වු ග‍්‍රන්ථ හා එහි වලංගු භාවය Quran the word of Allah

අල්කුර්අාන් කියාෙදන ජීවිතෙය් යථාර්තය ...

මී පැණි හා එහි ඖෂධ ගුණය Benefits of honey

මී පැණි හා එහි ඖෂධ ගුණය Benefits of honey

අල්කුර්අානය උගන්වන විද්‍යාව ...

අල්කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran-and-modern-science)

අල්කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran-and-modern-science)

මිනිසාට මග ෙපන්වීම සදහා පහළ වූ අසමසම ෙද්ව ග්රන්ථය යනු සාමාන්‍ය ග්රන්ථයක් ෙනාවන බව ෙලාව පිලිෙගන ...

නබි වදනයි රමධාන් මස දේව නැමදුමයි (Worship in R්amadan)

නබි වදනයි රමධාන් මස දේව නැමදුමයි (Worship in R්amadan)

රමධාන් මස උපරිම ළලය ෙනලා ගැනීම සදහා ෙමම හදීස් ක්රියාත්මක කරමු.ෙමම වදන් දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

සූරා අල්මසද්  (al quran)

සූරා අල්මසද් (al quran)

අල්කුරඅානය ෙදවිය්න අල්ලාහු විසින් මිනිසාෙග් ජීවිතයට මගෙපන්වීමක් ෙලස පහළ කරන ලද අවසාන ෙද්ව ග්රන් ...

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

ෙදෙලාව නායක මුහමිමද් නබි තුමාණන්ෙග් රැවන් වදන් අනුව අපෙග් ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීෙමන් ස්වර්ගයට පිව ...

අල්කුර්අානයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran and modern science)

අල්කුර්අානයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran and modern science)

අල්ලාහ් දෙවියන් සහ මිනිසා අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් එකිනෙකා අතර බැඳීම,නීත ...

ඉස්ලාමි හා උදාර ගුණාංග (hadees)

ඉස්ලාමි හා උදාර ගුණාංග (hadees)

උදාර ගුණාංගවලින් සමන්විත ඉස්ලාමි අාගම තුල ෙමවැනි යහපත් කරැණු තිෙයන බව ඔබ දන්නවාද කියනවන්න දැනගන ...

නබි තුමාණන්ගේ රුවන් වැකී හතලියක් දෙවෙනි වදන hadees(02)

නබි තුමාණන්ගේ රුවන් වැකී හතලියක් දෙවෙනි වදන hadees(02)

මෙලොව දෙවියන් විසින් යවනු ලබන අවසාන වක්තෘවරයා වන මුහම්ිමද් නබි තුමාණන් විසින් දේශණා කරන ලද හා එ ...

නබි තුමාණන්ගේ රුවන් වැකී හතලියක් පළමුවෙනි වදන (01)

නබි තුමාණන්ගේ රුවන් වැකී හතලියක් පළමුවෙනි වදන (01)

අපි ඉටුකරන සලාතයට අප මොනතරමි දුරට ස්ථානයේ පිරිසිදු කම හා වස්ත්රයේ පිරිසිදු කම ‍පිළිබඳ සැලකිලිම ...

සූරා අල් ෆාතිහා – ආරම්භය

සූරා අල් ෆාතිහා – ආරම්භය

අල්කුර්ආනය මෙලොවට දෙවියන් අල්ලාහු විසින් ලෝ වැසියන්‍ෙග් ජීවන ක්රමය ලෙස පහළ කර ඇති අවසාන දේව ග්ර ...

ඉස්ලාමීය නීති මූලාශ්රයන් පිළිබද කෙටි හැදින්වීමක්

ඉස්ලාමීය නීති මූලාශ්රයන් පිළිබද කෙටි හැදින්වීමක්

ඉස්ලාමීය මුලාශ්‍රය ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පමණක් බවයි. මෙය වැරදි විශ්වාසයකි. ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් ...

අල්කුර්ආනයෙහි ආරමිභ පරිචිඡ්දය – සූරතුල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනයෙහි ආරමිභ පරිචිඡ්දය – සූරතුල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනය පිළිබද ඉගෙන ගැනීම අපගේ අනිවාර්ය වගකීමකි, ඒ අනුව ක්රියා කිරිම ද අපගේ වගකීමකි, එලෙසම එ ...

දෙවියන් අල්ලාහුගේ පරිශුද්ධ කුර්ආන් වැකියක්

දෙවියන් අල්ලාහුගේ පරිශුද්ධ කුර්ආන් වැකියක්

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් මෙලොවට පහල කරන ලද අවසාන දේව ගුන්ථය වන අල්කුර්ආනය අපට ලැබූනු ‍ඉමහත් භාග්‍ ...

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version)

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version)

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version) රෝමානු කතෝලිකයින් විසින් භාවිතා කරනු ලබන බයිබලය 1 ...

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද?

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද?

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද? යේසුස්(ඊසා අලෛ) වහන්සේ තුමාණන්ට ඉන්ජීල් (ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ශුභාර ...

සාරධර්ම උගන්වන නබි වදන් Life of the Prophet teaches ethics

සාරධර්ම උගන්වන නබි වදන් Life of the Prophet teaches ethics

ජීවිතයට සුන්දරය ලගා කරන නබි වදනක් බලමු ...