සලාතය ඉටු කරමු 02

අවසාන දිනයේදී මිනිසා ප්රමයෙන්ම ප්රශ්ණ කරනු ලබන්නේ සලාතය පිළිබදවයි,එය නිසියාකාරව ඉටු කරන ලද පුද් ...

Read More

සලාතය ඉටු කරමු 01

සලාකය වෙනුවෙන් දෝවනය කළ යුතුයි, එම දෝවනය කිරීමට පිළිබවක් තිබේ, ‍මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියවා එම පිළ ...

Read More