නියමිත වෙලාවට සලාතය ඉටු කරමු

නියමිත වෙලාවට සලාතය ඉටු කරමු

සලාතය යනු නියමිත වෙලාවට ඉටු කළ යුතු වගකීමක් බව අමතක නොකල යුතුයි ...

සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා (prayer)

සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා (prayer)

අවසානා දිනෙයහි මිනිසා ප්රථමෙයන් ප්රශ්ණ කරනු ලබන්ෙන් සලාතය පිළිබදවයි.ඒය නිසියාකාරව තිබුෙණාත් අන් ...

සලාතය ඉටු කරමු 02

සලාතය ඉටු කරමු 02

අවසාන දිනයේදී මිනිසා ප්රමයෙන්ම ප්රශ්ණ කරනු ලබන්නේ සලාතය පිළිබදවයි,එය නිසියාකාරව ඉටු කරන ලද පුද් ...

සලාතය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් දෝවනය කළ යුතු ආකාරය

සලාතය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් දෝවනය කළ යුතු ආකාරය

සලාතය ඉටු කිරීම සදහා කොන්දේසි හා නීති රීති ති‍ෙබි, එයින එකක් දෝවනය ද වෙි, එම දෝවනය නැතිව ඉටු කර ...

සලාතය ඉටු කරමු 01

සලාතය ඉටු කරමු 01

සලාකය වෙනුවෙන් දෝවනය කළ යුතුයි, එම දෝවනය කිරීමට පිළිබවක් තිබේ, ‍මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියවා එම පිළ ...

කියාමුල්ලෛල්  (රාත්‍රී නැමදුම)

කියාමුල්ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)

“අනිවාර්ය වූ (ෆර්ල්) සලාතයන්ට පසු ඉතාම උසස් අධිකව කුසල් ගෙනදෙන නැමදුම රාත්‍රි කාල නැමදුම හෙවත් ...

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

‘අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස් සමාවාතී වල් අර්දි වමන් ෆීහින්න. වලකල් හම්දු අන්ත කයියිමුස් ස ...