උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු අපගේ භියබක්තිය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා දෙවියන් අල්ලාහු විසින් අපට ලබා දුන් යහපත් ක්රි ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (03)

අපට ලැබුනු ඉස්ලාමි ආගම අපගෙන් කුමක් ද අපෙක්ෂා කරන්නේ යන්න නොදරන එය පිළි පැදීමෙන් ප්රයෝජනයක් නොව ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (02)

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් ලබා දුන් මෙම ඉස්ලාමි ආගම ඔහු විසින් අපට ලබා දුන් භාග්‍ඨක් බව අමතක නොකළ ය ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (01)

ඉස්ලාමය යනු දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට ලැබුනු දායාදයන්ගෙන් ඉතා උතුමි නිම කළ නොහැකි දායාදයකි ...

Read More