වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම් අාගම නිවැරදිව දැනගනිමු. ...

ආගමික සිද්ධස්ථානයන්ට ගරු කරමු We respect the holy places

ආගමික සිද්ධස්ථානයන්ට ගරු කරමු We respect the holy places

අනුන්ට ගරු කරන්න අණ කරන ඉස්ලාමි අාගම ...

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

කවුරැන් ඉස්ලාමය හැර වෙනත් දහමක් අනුගමන කරන්නේද කිසිවිටකත් අල්ලාහ් විසින් එය පිළගනු ලැබෙන්නේ නැත ...

ඉස්ලාමෙය් සදාකාලික බව

ඉස්ලාමෙය් සදාකාලික බව

ඉස්ලාමි අාගම මුලු මානව වර්ගයා ෙවත සදාකාලික මග ෙපන්වීමක් ෙලස ෙදවියන් අල්ලාහු විසින් ෙතා්රා ගත් ජ ...

ඉස්ලාමයේ මහිමය (03)

ඉස්ලාමයේ මහිමය (03)

අපට ලැබුනු ඉස්ලාමි ආගම අපගෙන් කුමක් ද අපෙක්ෂා කරන්නේ යන්න නොදරන එය පිළි පැදීමෙන් ප්රයෝජනයක් නොව ...

ඉස්ලාමයේ මහිමය (02)

ඉස්ලාමයේ මහිමය (02)

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් ලබා දුන් මෙම ඉස්ලාමි ආගම ඔහු විසින් අපට ලබා දුන් භාග්‍ඨක් බව අමතක නොකළ ය ...

ඉස්ලාමයේ මහිමය (01)

ඉස්ලාමයේ මහිමය (01)

ඉස්ලාමය යනු දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට ලැබුනු දායාදයන්ගෙන් ඉතා උතුමි නිම කළ නොහැකි දායාදයකි ...

දෙවියන් ගැන දැනගනිමු

දෙවියන් ගැන දැනගනිමු

අප අවට තිබෙන සියලුම දේ පිළිබන්දව කල්පනා කරන අපට අපගේ නිර්මාපකයා ගැන සිතීමට හෝ කල්පනා කිරීමට අවස ...

ඉස්ලාමි යනු කුමක්ද? what is the islam

ඉස්ලාමි යනු කුමක්ද? what is the islam

ඉස්ලාමි ආගම යනු මුලු මානව සංහතියටම ජීවන ක්රමයකි.එම ජීවන ක්රමය පිළිබදව නිවරැදිව අප දැනගත යුතුය ...

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? මුස්ලීම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයන් කෙසේ  වියයුතුද?

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? මුස්ලීම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයන් කෙසේ වියයුතුද?

ඉස්ලාමි හා මුස්ලිමිවරයකුගේ ක්රියාවන් පිළිබද අද ඇතැමි නොදන්නා පුද්ගලයින් විසින් අසත්ය තොරතුරැ ප ...

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු අපගේ භියබක්තිය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා දෙවියන් අල්ලාහු විසින් අපට ලබා දුන් යහපත් ක්රි ...