යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක ක ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක ක ...

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නසීම් කාජිගෙන්…….. මෙම ලිපිය වසර 10 කට පමණ පෙර ලියන ලද්දකි, මා එවකට පලේරිය කන්ජි ජා ...

මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලූවෙමි Look at the past way of life

මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලූවෙමි Look at the past way of life

නිවැරදි මග පතන සැමට ඉස්ලාමි අාගම ලැෙබිවා! ...