බියභක්තිය උපවාසය තුලින්  වර්ධනය කරගනිමු

බියභක්තිය උපවාසය තුලින් වර්ධනය කරගනිමු

උපවාසය පිළිබදව එහි ප්රථිපලය වන භියබක්තිය ගැන යමි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සදහා මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියව ...

උපවාසයේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

උපවාසයේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් අප හට අනාවාර්ය කර ඇති සියලුම වගකීම හා යුතුකමි ඉටු කිරීම තුලින් අපට අප්රම ...

උපාවාසය පිළිබද දැනගනිමු

උපාවාසය පිළිබද දැනගනිමු

රමධාන් මස උපවාසය ...

රමධාන් මාසයේ සුවිශේෂයන්

රමධාන් මාසයේ සුවිශේෂයන්

උතුමි වූ රමධාන් මාසය දැනගනිමු කුසල් අධීකව ඒකතු කරමු ...

රමධාන් මස උපරිම ඵලය ෙනලා ගනිමු (Take advantage of Ramadan)

රමධාන් මස උපරිම ඵලය ෙනලා ගනිමු (Take advantage of Ramadan)

රමධාන් මස උපරිම ඵලය ෙනලා ගැනීමට අපි නමි ෙමම මාසෙය් වටිනා කම පිළිබද දැනගත යුතුයි ...

රමලාන් මස හා උපවාසය

රමලාන් මස හා උපවාසය

රමධාන් මස උපවායේ යෙදීම මුස්ලිමවරැන්ගේ අනිවාර්්‍ය වගකීමකි,නමුත් එය අනිවාර්ය වීමේ පරමාර්ථය කුමක්ද ...

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

උපවාසයේ නීති හා රීති

උපවාසයේ නීති හා රීති

තවත් නොබෝ දිනකින් අප වෙත එළඹෙන්නේ රමලාන් මාස යයි. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ නව වන මස වන මෙයට වෙනත් ක ...

ෙෙලලතුල් කද්ර් රාත්රියහි කළ යුතු ප්රාර්ථනා

ෙෙලලතුල් කද්ර් රාත්රියහි කළ යුතු ප්රාර්ථනා

අල්ලාහුම්ම ඉන්නක අෆුවන් තුහිබ්බුල් අෆ්ව ෆ:ෆුඅන්නී ...

ඉස්ලාමි දහම තළ උපවාසෙයහි මූලිකත්වය හා ෙශ්‍රෂ්ඨත්වය

ඉස්ලාමි දහම තළ උපවාසෙයහි මූලිකත්වය හා ෙශ්‍රෂ්ඨත්වය

හිමිදිරි උදෑසන සිට සැන්දෑ දක්වා ආහාර පානවලින් හා අඔුසැමි සංසර්ගයෙන් වැළකී සටීම තුලින් අපි දෙවි ...

උපවාසය පිළිබඳ විමසුම

උපවාසය පිළිබඳ විමසුම

රමධාන මාසය යනු ස්වර්ගයේ දොරටුවන් විවෘත වෙි, නිරයේ දොරටුවන් වසා දමනු ල‍ැබෙි. එවැනි උතුමි මාසයක ත ...