ඉස්ලාම්හි අ ආ

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

කවුරැන් ඉස්ලාමය හැර වෙනත් දහමක් අනුගමන කරන්නේද කිසිවිටකත් අල්ලාහ් විසින් එය පිළගනු ලැබෙන්නේ නැත.තවද ...

ඉස්ලාමීය ජීවන රටාව

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

නබි (සල්) තුමන් උපවාසයෙහි නිරතවීමට පි්‍රය කළ මාසයන් ෂඃබාන් හා ඉන් පසු උදාවන රමලාන් මස වේ ...

නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ අත්දැකීම්

මා හඳුනා ගත් ඉස්ලාමය new muslim

මා හඳුනා ගත් ඉස්ලාමය new muslim

දෙවියන් කාටද කවදාද කොහේද කෙසේද කොතැනද කුමන අවස්ථාවක ද යහමග යනු හිදායත් නමැති ඉස්ලාමය ලබා දීමට තීරනය ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක කිරිම ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක කිරිම ...

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

තමන්ගේ වත්කම භාවිතා කොට හෝ තමන්ගේ දැනුමෙන් හෝ වෙනත් කිසිම දෙයක් භාවිතා කරගෙන හෝ නිවැරදිගම ලබා ගැනීමට ...

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

ඉස්ලාමය පිළිබද ව මා හා වැඩිමල් සොහොයුරා ද එක ම ආකල්පයක් දැරැවෙමු, එහෙයින් ඔහු මට විරැදිධ නොවුයේය.හැක ...

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

ෙදෙලාව නායක මුහමිමද් නබි තුමාණන්ෙග් රැවන් වදන් අනුව අපෙග් ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීෙමන් ස්වර්ගයට පිවිසිය ...