මහා පාපයන් බිඳක්!

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් තහනමි කරන ලද පාපයන් පිළිබදව අප දැනගැනීමෙන් අපට එයින් වැළකීමට පුලුවනි,ඉද ...

Read More

පිවිතුරැ සමාජයකට

මිනිසුන් නිවැරදි මගක ගමන් තිරීම සදහා පිවිතුරැ සමාජයක් අවශ්යයි, පිවිතුරැ සමාජයක් ගොඩ නගා ගැනීම ස ...

Read More