ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමාන කිරීම (shirk) (02)

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමාන කිරීම (shirk) (02)

කවරෙක් දාදුකැට පලඳින්නේද,ඔහුට අල්ලාහ් පරිපූර්ණ භාවය ලබා නොදෙයි.යනුවෙන්ද,තවත් වදනක කවරෙක් දාදු ක ...

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිදුන්ට සමාන කිරීම (shirk)

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිදුන්ට සමාන කිරීම (shirk)

මිනිසුන් කරන සියලුම වැරදිවලට ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කැමැත්ත පරිදි සමාව ෙදන බවත් නමුත් අල්ලාහුට අාෙද ...

අප වැළකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් (ෂිර්ක්)

අප වැළකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් (ෂිර්ක්)

අප සමාජය තුල ෙනාතිබිය යුතු නමුත් අවාසනාවකට දක්නට ලැෙබන ඉස්ලාමි අාගෙමහි තරෙය් තහනමි කරන ලද සමහර ...

මහා පාපයන් බිඳක්!

මහා පාපයන් බිඳක්!

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් තහනමි කරන ලද පාපයන් පිළිබදව අප දැනගැනීමෙන් අපට එයින් වැළකීමට පුලුවනි,ඉද ...

සුළු හා මහා පාපයන් ………

සුළු හා මහා පාපයන් ………

ඉස්ලාමි යනු දෙවියන්ට සමිපූර්ණයෙන් කීකරැ විම ඔහුට අවනත වීම යනු අර්ථ ඇත, ඒ අනුව ඔහු විසින් තහනමි ...

ෂිර්ක්වලින් මිදෙන්න තවිහීද් ඉගෙන ගමු

ෂිර්ක්වලින් මිදෙන්න තවිහීද් ඉගෙන ගමු

දෙවියන්ට ආදේශ කිරිම ඔහුට සමාන කිරිම යනු ක්රියාවන් කුලින් මුස්ලිමිවරයෙකු තමන් විසින් කරන ලද යහපත ...

පාපයන් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මත විමසුම

පාපයන් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මත විමසුම

පාපයන් කිරිම යනු මිනිසාගේ ස්භාවය බවට පත් වී තිබෙි, නමුත් එයින් වැළකී සිටීමට ආගමක් ලෙස නීති හා ද ...

පිවිතුරැ සමාජයකට

පිවිතුරැ සමාජයකට

මිනිසුන් නිවැරදි මගක ගමන් තිරීම සදහා පිවිතුරැ සමාජයක් අවශ්යයි, පිවිතුරැ සමාජයක් ගොඩ නගා ගැනීම ස ...