අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

ෙදවියන් සතු කිබිය යුතු ගුණාංග ...

සදාචාරය නැති කරන අනාචාරය

සදාචාරය නැති කරන අනාචාරය

අාදරය යනු කුමක්ද? අනාචාරයද? ...

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

අපෙග් ඉලක්කය කුමක්ද? ...

බියභක්තිය උපවාසය තුලින්  වර්ධනය කරගනිමු

බියභක්තිය උපවාසය තුලින් වර්ධනය කරගනිමු

උපවාසය පිළිබදව එහි ප්රථිපලය වන භියබක්තිය ගැන යමි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සදහා මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියව ...

බියබැතියන් වනු පිණිසය

බියබැතියන් වනු පිණිසය

නුඹලා බියබැතියන් වනු පිණීස තමා මේ උපවාසය යනුවෙන් දෙවියන් අල්ලාහ් පවසන්නේ අැයි ඉදිරියට කියවන්න ...

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

facebook Like එකක් තුලින් පවා විශාල දහම් මෙහෙවරක් අද අන්තර්ජාලය තුල කල හැකිව ඇත. මේවා පිලිබදව ම ...

උපාවාසය පිළිබද දැනගනිමු

උපාවාසය පිළිබද දැනගනිමු

රමධාන් මස උපවාසය ...

රමධාන් මාසයේ සුවිශේෂයන්

රමධාන් මාසයේ සුවිශේෂයන්

උතුමි වූ රමධාන් මාසය දැනගනිමු කුසල් අධීකව ඒකතු කරමු ...

රමලාන් මස හා උපවාසය

රමලාන් මස හා උපවාසය

රමධාන් මස උපවායේ යෙදීම මුස්ලිමවරැන්ගේ අනිවාර්්‍ය වගකීමකි,නමුත් එය අනිවාර්ය වීමේ පරමාර්ථය කුමක්ද ...

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version)

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version)

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version) රෝමානු කතෝලිකයින් විසින් භාවිතා කරනු ලබන බයිබලය 1 ...

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ කවුරුන්ද? ...

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද?

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද?

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද? යේසුස්(ඊසා අලෛ) වහන්සේ තුමාණන්ට ඉන්ජීල් (ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ශුභාර ...

ශිර්ක් විමසුමක් – ඒ්කදේව සංකල්පය හා කිතුණු සමාජය

ශිර්ක් විමසුමක් – ඒ්කදේව සංකල්පය හා කිතුණු සමාජය

ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම අනුව ‘ශිර්ක්’ යන්න මහා පාපයකි. ශිර්ක් යනු අල්ලාහ් (දෙවි)ට කිසිවක් හෝ කිසිවෙක් ...

සාරධර්ම උගන්වන නබි වදන් Life of the Prophet teaches ethics

සාරධර්ම උගන්වන නබි වදන් Life of the Prophet teaches ethics

ජීවිතයට සුන්දරය ලගා කරන නබි වදනක් බලමු ...

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත නබිතුමාණන් ...

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ව හදුනා ගනිමු (Prophet Muhammad pbuh)

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ව හදුනා ගනිමු (Prophet Muhammad pbuh)

අපි අනුගමනය කල යුත්ෙත් ෙමවැනි උතුමි පුද්ගලෙයකු බව දැනගන්න කියවන්න අනුගමනය කරන්න ...

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම් අාගම නිවැරදිව දැනගනිමු. ...

ලෝක ළමා දිනය

ලෝක ළමා දිනය

ලොව ළමා දිනය සමරන සහෝරදර සහෝදරියන්ට ලිපියක්.ඉදිරියට කියවන්න ...

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...