නබි වදනයි රමධාන් මස දේව නැමදුමයි (Worship in R්amadan)

රමධාන් මස උපරිම ළලය ෙනලා ගැනීම සදහා ෙමම හදීස් ක්රියාත්මක කරමු.ෙමම වදන් දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

month of ramadan

රමධාන් මස උපරිම ඵලය ෙනලා ගනිමු (Take advantage of Ramadan)

රමධාන් මස උපරිම ඵලය ෙනලා ගැනීමට අපි නමි ෙමම මාසෙය් වටිනා කම පිළිබද දැනගත යුතුයි ...