ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

නබි (සල්) තුමන් උපවාසයෙහි නිරතවීමට පි්‍රය කළ මාසයන් ෂඃබාන් හා ඉන් පසු උදාවන රමලාන් මස වේ ...

සාධාරණය ඉටු කරමු

යුක්තිය හා සාධාරණය (justice-in-islam)

යුක්තියට උතුම් මුහම්මද් නබිතුමාණන්ගෙන් ආදර්ශයක් මා දෙවියන් අල්ලාහ් මත දිවුරා කියන්නෙමි මාගේ දි ...

කැපකරමු ස්වර්ගය පිවිෙසමු

කැපකිරීමා හා ඉවසීමි මැද වර්ථමාන අපි

ඉතින් එන්න...එක්ව පතන්නට පැතුමක්...ස්වර්ගයේ සිසිලස ගැන...ඔබට මට පමණක්ම නොව...අද උපන් මෙන්ම අද න ...

මත් පැන් සහ දුමිපානය

දුමිපානය කිරීම හා මත් ද්ව්‍ය භාවිතා කිරීම යනු තමන්ෙග් ජීවිතය තමන්ම විනාශ කිරීමට උත්සහ දැරීමකි ...

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

ෙදෙලාව නායක මුහමිමද් නබි තුමාණන්ෙග් රැවන් වදන් අනුව අපෙග් ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීෙමන් ස්වර්ගයට පිව ...

තමන් විහින් විනාශ වීම

දුම්පානය හා ඉස්ලාමීය දැක්ම

මෙම දුම්වැටියට යටත්වී සිටීම ඉතාමත්ම කණගාටුදායක තත්වයකි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් දහම කුමක් පවසනවා ...

ප්රාර්ථනාව

සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා (prayer)

අවසානා දිනෙයහි මිනිසා ප්රථමෙයන් ප්රශ්ණ කරනු ලබන්ෙන් සලාතය පිළිබදවයි.ඒය නිසියාකාරව තිබුෙණාත් අන් ...

කාන්තා අයිතිවාසිකමි (Women’s rights)

කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකමි හා ගරැත්වය සමිපූර්ණෙයන් ඉස්ලාමි අාගම තුළින් ඔවුන්ට ලැෙබන බව ඉස්ලාමි අ ...

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

කවුරැන් ඉස්ලාමය හැර වෙනත් දහමක් අනුගමන කරන්නේද කිසිවිටකත් අල්ලාහ් විසින් එය පිළගනු ලැබෙන්නේ නැත ...

වන අාෙලා්කය

අළුත් ආරමිභයක් (New Beginning)

අළුත් ආරමිභයක් ” (New Beginning) යැයි නිකුත්කළ පණිවුඩයත් සමග ඉස්ලාමි දහම වැළඳගත් පුවත මුලින්ම ල ...

අවසාන දිනය සිදුවන අයුරැ

අවසාන දිනෙයහි මිනිසා ෙකෙරහි අල්ලාහුෙග් කරැණාව

අවසාන විනිශ්ච දිනෙයහි ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිසීමට අපටත් ෙදවියන් ෙග් අාශිර්වා ...

ෙදවියන්ග් කරැණාව පතන්න

ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිෙසමු

අපට ස්වර්්ගයට පිවිෙසන්න අප කරන කුසල් පමණක් ප්රමාණවත් යැයි සිතීම වැරදි අාකල්පයකි.ඒයට ෙහා්තුව ෙමය ...

උමිමහාතුල් මුමිනින්

සව්දාබින්ත් zසම්ආ( රලියල්ලාහු අන්හා)

කදීජා(රලි)තුමියගේඅභාවයෙන්පසු නබිසල්තුමා ප්‍රථමයෙන් විවාහ ගිවිසගත් භාර්යාවසව්දා බින්ත්සම්ආ (රලි) ...

ෙද්ව දූතයින්

සුරදුතයින් කෙරෙහි විශ්වාසකිරිම

ෙද්ව දූතයින් මිනිසා හා සමාන නිර්මානයක් ෙනාව,ඔවුන් ෙදවියන් විසින් කරන ලද නිෙයා්ගවලට සමිපූර්ණෙයන් ...

මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් පිවිතුරැ මනස

සෑම විටම මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් ශරීරය හා වස්ත්රය ෙකතරමි පිරිසිදුද ඒයටත් වඩා ඔහුෙග් මනස පවිත්රව තිබීම ...

මෘත ෙද්හයක්

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමාන කිරීම (shirk) (02)

කවරෙක් දාදුකැට පලඳින්නේද,ඔහුට අල්ලාහ් පරිපූර්ණ භාවය ලබා නොදෙයි.යනුවෙන්ද,තවත් වදනක කවරෙක් දාදු ක ...

අල්කුර්අානයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran and modern science)

අල්ලාහ් දෙවියන් සහ මිනිසා අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් එකිනෙකා අතර බැඳීම,නීත ...

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිදුන්ට සමාන කිරීම (shirk)

මිනිසුන් කරන සියලුම වැරදිවලට ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කැමැත්ත පරිදි සමාව ෙදන බවත් නමුත් අල්ලාහුට අාෙද ...

ඉස්ලාමෙය් සදාකාලික බව

ඉස්ලාමි අාගම මුලු මානව වර්ගයා ෙවත සදාකාලික මග ෙපන්වීමක් ෙලස ෙදවියන් අල්ලාහු විසින් ෙතා්රා ගත් ජ ...

ඉස්ලාමි හා උදාර ගුණාංග (hadees)

උදාර ගුණාංගවලින් සමන්විත ඉස්ලාමි අාගම තුල ෙමවැනි යහපත් කරැණු තිෙයන බව ඔබ දන්නවාද කියනවන්න දැනගන ...