මුදල්

ලෝකයේ හොඳම ධනවතා කවුරුන්ද

ලද දෙයින් සතුටු වන්න මෙම නබි වදන කියවන්න ...

අහසත් කදුලු හලයි

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා කවුරුන්ද? ...

සුවදුක් විමසීම

ඔබ ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න කැමතිද ?

ස්වර්ගය පතමු නිරෙයන් බෙිෙරමු ...

නියමිත වෙලාවට සලාතය ඉටු කරමු

සලාතය යනු නියමිත වෙලාවට ඉටු කළ යුතු වගකීමක් බව අමතක නොකල යුතුයි ...

අල්ලාහු තඅාලා

අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

ෙදවියන් සතු කිබිය යුතු ගුණාංග ...

වරදවා වටහා ගත් අාදරය

සදාචාරය නැති කරන අනාචාරය

අාදරය යනු කුමක්ද? අනාචාරයද? ...

ෙමෙලාව අස්ථීරභාවය

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

අපෙග් ඉලක්කය කුමක්ද? ...

ව්‍යාපාරය

පොලිය සහ වෙළදාම ඉස්ලාමිය කෝණයකින් Interest-based money in the eyes of Islam

ෙපාලිය මගින් උපයා ගන්න මුදල් හලාල්ද? ...

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය (1) Uniformity in God

මාෙග් නිර්මාතෘවරයා කවුද? ...

ශුද්ධ වු ග‍්‍රන්ථ හා එහි වලංගු භාවය Quran the word of Allah

අල්කුර්අාන් කියාෙදන ජීවිතෙය් යථාර්තය ...

ඒඩ්ස්හි අභිරහස කුමක්ද? Aids

මිනිසුන් කරන වැරදි අඩුකිරීෙමන් වැළෙදන ෙරා්ගෙයන් මිදිය හැක ...

ඉසලාමි පවසන සත්‍ය ෙතාරතුරු

මී පැණි හා එහි ඖෂධ ගුණය Benefits of honey

අල්කුර්අානය උගන්වන විද්‍යාව ...

මුස්ලිමිවරුන් අදහන ෙදවියන්

ෙදවියන් අල්ලාහු ඉන්ෙන් ෙකාෙහ්ද 1? where is the god1?

අපෙග් නිර්මාපකා කවුද? ඔහු සිටින්ෙන් ෙකාෙහ්ද? ...

සමිපත්

සකාත් අනිවාර්ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (02) zakath and sadaka

zසකාතය නිසි ෙලස ෙදමු දුගීභාවය තුරන් කරමු ...

අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අද ෙනාෙයක් අාගමි හා දර්ශන තුලින් මිනිස් සංහතිය නිවැරදි මගකට ෙයාමු කිරීමට ගන්නා ප්රයන්තය අපි කවු ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (2)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ෙමය නරඔන්න ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (1)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ...

ෙද්ව සංකල්පය

ෙදවියන්ෙග් ශක්තිය හා බලය God’s power and strength

නියතව (මිනිසුන්ගෙන්) වැඩි දෙනෙකු දැනුමක් නොමැතිව තම සිතෙහි හටගන්නා දෙයට අනුව (මිනිසුන්ව) ස්ථීරව ...

අවවාධ

අවසාන නබිවරයාෙග් අවසාන හජ් ෙද්ශනාව last-advice-on-hajj

අද ෙමෙලාව පාලක හා පාලිතයින්ට ඉතා වැදගත් අවවාධයක් ලබා ෙදන නබිතුමාණන්ෙග් ෙමම ෙද්ශනාව කියවන්න ...