ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්

නබි (සල්) තුමන් උපවාසයෙහි නිරතවීමට පි්‍රය කළ මාසයන් ෂඃබාන් හා ඉන් පසු උදාවන රමලාන් මස වේ ...

යුක්තිය හා සාධාරණය (justice-in-islam)

යුක්තිය හා සාධාරණය (justice-in-islam)

යුක්තියට උතුම් මුහම්මද් නබිතුමාණන්ගෙන් ආදර්ශයක් මා දෙවියන් අල්ලාහ් මත දිවුරා කියන්නෙමි මාගේ දි ...

කැපකිරීමා හා ඉවසීමි මැද වර්ථමාන අපි

කැපකිරීමා හා ඉවසීමි මැද වර්ථමාන අපි

ඉතින් එන්න...එක්ව පතන්නට පැතුමක්...ස්වර්ගයේ සිසිලස ගැන...ඔබට මට පමණක්ම නොව...අද උපන් මෙන්ම අද න ...

මත් පැන් සහ දුමිපානය

මත් පැන් සහ දුමිපානය

දුමිපානය කිරීම හා මත් ද්ව්‍ය භාවිතා කිරීම යනු තමන්ෙග් ජීවිතය තමන්ම විනාශ කිරීමට උත්සහ දැරීමකි ...

දුම්පානය හා ඉස්ලාමීය දැක්ම

දුම්පානය හා ඉස්ලාමීය දැක්ම

මෙම දුම්වැටියට යටත්වී සිටීම ඉතාමත්ම කණගාටුදායක තත්වයකි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් දහම කුමක් පවසනවා ...

කාන්තා අයිතිවාසිකමි (Women’s rights)

කාන්තා අයිතිවාසිකමි (Women’s rights)

කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකමි හා ගරැත්වය සමිපූර්ණෙයන් ඉස්ලාමි අාගම තුළින් ඔවුන්ට ලැෙබන බව ඉස්ලාමි අ ...

අළුත් ආරමිභයක් (New Beginning)

අළුත් ආරමිභයක් (New Beginning)

අළුත් ආරමිභයක් ” (New Beginning) යැයි නිකුත්කළ පණිවුඩයත් සමග ඉස්ලාමි දහම වැළඳගත් පුවත මුලින්ම ල ...

අවසාන දිනෙයහි මිනිසා ෙකෙරහි අල්ලාහුෙග්  කරැණාව

අවසාන දිනෙයහි මිනිසා ෙකෙරහි අල්ලාහුෙග් කරැණාව

අවසාන විනිශ්ච දිනෙයහි ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිසීමට අපටත් ෙදවියන් ෙග් අාශිර්වා ...

ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිෙසමු

ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිෙසමු

අපට ස්වර්්ගයට පිවිෙසන්න අප කරන කුසල් පමණක් ප්රමාණවත් යැයි සිතීම වැරදි අාකල්පයකි.ඒයට ෙහා්තුව ෙමය ...

සව්දාබින්ත් zසම්ආ( රලියල්ලාහු අන්හා)

සව්දාබින්ත් zසම්ආ( රලියල්ලාහු අන්හා)

කදීජා(රලි)තුමියගේඅභාවයෙන්පසු නබිසල්තුමා ප්‍රථමයෙන් විවාහ ගිවිසගත් භාර්යාවසව්දා බින්ත්සම්ආ (රලි) ...

මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් පිවිතුරැ මනස

මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් පිවිතුරැ මනස

සෑම විටම මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් ශරීරය හා වස්ත්රය ෙකතරමි පිරිසිදුද ඒයටත් වඩා ඔහුෙග් මනස පවිත්රව තිබීම ...

අාදර්ශමත් ජීවිතයක් සමාජයට යහපතක් (islam in sinhal)

අාදර්ශමත් ජීවිතයක් සමාජයට යහපතක් (islam in sinhal)

මිනිසාට ෙදවියන්ෙග් මගෙපන්වීමක් ෙනාමැතිව පිවිතුරැ ජීවිතයක් ගත කිරීමට අපහසුය, නමුත් ඒවැනි ෙදයක් ල ...

සාමෙය් උල්පත ඉස්ගාමයයි 02 (peace and islam 02)

සාමෙය් උල්පත ඉස්ගාමයයි 02 (peace and islam 02)

ෙමෙලාව සාමයට හා සමගියට මහා අඩුවක් හා ෙලා්භකමක් සිදුවන බව හැෙගන වකවානුවක ජීවත් වන්ෙනමු, නමුත් ෙම ...

සාමෙය් උල්පත ඉස්ගාමයයි 01 (peace and islam 01)

සාමෙය් උල්පත ඉස්ගාමයයි 01 (peace and islam 01)

ෙමෙලාව සාමයට හා සමගියට මහා අඩුවක් හා ෙලා්භකමක් සිදුවන බව හැෙගන වකවානුවක ජීවත් වන්ෙනමු, නමුත් ෙම ...

ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨියෙන් යහපත් ගතිගුණාංගයන්

ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨියෙන් යහපත් ගතිගුණාංගයන්

ඉස්ලාමි අාගම ෙමෙලාව පුරා විහිදී ප්රචලිත වූෙය් යහපත් ගතිගුණාංග මගින්ය, ෙමෙලාව අවසාන නබිතුමා ද යහ ...

පවුල රකින අැය සුරකිමු

පවුල රකින අැය සුරකිමු

නිවසක ගෘහ මූලිකයා පියා නමුත් පවුලක ප්රාණය මව බව සමහර විට අැතැමි පුද්ගෙලයා් අමතක කරති, කියවමු මත ...

අවසන් පණිවිඩය ඉස්ලාමි (the last message)

අවසන් පණිවිඩය ඉස්ලාමි (the last message)

ෙදවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට ලබා දුන් අවසාන අාගම නමි ඉස්ලාමය ෙවි, ෙමය මුලු මිනිස් සංහතියටම ලැ ...

සමාජ වගකීම් හා ඉස්ලාම්

සමාජ වගකීම් හා ඉස්ලාම්

ඉස්ලාමි සමාජ වගකීමි පිළිබද මුස්ලිමිවඑයෙකු කෙතරමි දිරගන්වන්නේද? දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

සාමය සඳහා වූ පරිශ්‍රමය

සාමය සඳහා වූ පරිශ්‍රමය

ඉස්ලාමි ආගම කිසිදිනක සාමයට එරෙහිව හෝ යුද්ධයකට මුල්තැන නොදේ,සාමයේ උල්පත ඉස්ලාමි යනුවෙන් හැදින්වි ...

අල්ලාහුට කෘතගුණ දැක්වීම

අල්ලාහුට කෘතගුණ දැක්වීම

මුස්ලිමිවරයෙකු ලෙස අනිවාරෟයෙන්ම දෙවියන් අල්ලාහුට කෘත දැක්විය යුතුයි,නමුත් එයට අපට ලබා දුන් දායා ...