මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලුවෙමි

නවක මුස්ලිමිවරියක් ෙලස අද අැය ෙලාවටම අාදර්ශයක් ...

මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් පිවිතුරැ මනස

සෑම විටම මුස්ලිමිවරෙයකුෙග් ශරීරය හා වස්ත්රය ෙකතරමි පිරිසිදුද ඒයටත් වඩා ඔහුෙග් මනස පවිත්රව තිබීම ...