අල්කුර්අානය තුල උපවාසය

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුල උපවාසය

ලොවපුරා මුස්ලීම් බැතිමතුන් උත්තරීතරව සලකන උතුම් වූ මාසයක් උදා වී ඇත. මුස්ලීම්වරුන් උපවාසයේ නිරත ...

ව්‍යාපාරයක් තුල රැකිය යුතුම ගුණාංග කිහිපයක්

ඔබත් ව්‍යාපාරිකයෙකුද? ඉදිරියට කියවන්න ,,,,,,,, ...

මුස්ලිමි කාන්තාවෙග් වටිනාකම

කාන්තා අයිතිවාසිකමි හා ඉස්ලාමි අාගම Women’s rights in Islam

නිදහස හා වරප්රසාද ලබාෙදන ඉස්ලාමි ...

කාන්තාව හා ඉස්ලාමි woman and islam

ඉස්ලාමි කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකමි ලබා ෙදනවාද? ...

අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අද ෙනාෙයක් අාගමි හා දර්ශන තුලින් මිනිස් සංහතිය නිවැරදි මගකට ෙයාමු කිරීමට ගන්නා ප්රයන්තය අපි කවු ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (2)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ෙමය නරඔන්න ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (1)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ...

අල්කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran-and-modern-science)

මිනිසාට මග ෙපන්වීම සදහා පහළ වූ අසමසම ෙද්ව ග්රන්ථය යනු සාමාන්‍ය ග්රන්ථයක් ෙනාවන බව ෙලාව පිලිෙගන ...