අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අද ෙනාෙයක් අාගමි හා දර්ශන තුලින් මිනිස් සංහතිය නිවැරදි මගකට ෙයාමු කිරීමට ගන්නා ප්රයන්තය අපි කවුරුත් දන්නා ප්රශංසනීය කරුණකි, නමුත් ඒය මිනිසාෙග් සමිපූර්ණ ජීවන රටාවක් හා ජීවන ක්රමයක් ද යනු ප්රශ්ණාර්ථයකි, තවද අාගමක් යනු මිනිසාට තම ජීවිතෙය් අවශ්‍ය සියලුම ෙද් ෙවත මගෙපන්වන අාගමක් වීම අති විෙශ්ෂ  කරුණකි. ඒවැනි කරුණු පහදා ගැනීම සදහා Dr දහ්ලාන් මහත්මයාෙග්  ෙමම වීඩිෙයා් ඒක නරඔමු

Related Post