රමලාන් මාසය

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

facebook Like එකක් තුලින් පවා විශාල දහම් මෙහෙවරක් අද අන්තර්ජාලය තුල කල හැකිව ඇත. මේවා පිලිබදව ම ...

දේශය හා මුස්ලිමිවරු

මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය යනු අපගේ අභිමාණවත් දේශයයි, කොතැන සිටියත් කෙසේ සිටියත් අමතක කළ නොහැකි සුන්දර ජන්ම ...

අර්ථවත් නිදහස් දිනයක්

නිදහස් උත්සවය

2018-02-04 වෙනි දින අභිමානවත් 70 වෙනි නිදහස් උත්සවය සමරන අපගේ දෙස් විදෙස් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ...

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම් අාගම නිවැරදිව දැනගනිමු. ...

ලෝක ළමා දිනය

ලොව ළමා දිනය සමරන සහෝරදර සහෝදරියන්ට ලිපියක්.ඉදිරියට කියවන්න ...

මුහර්රම්

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...

රමධාන් මාසය

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

ස්වර්ගය

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

මෙම උතුම් වූ මාසය සුවිශේශ වීමට කරුණු කිහිපයක් තිබේ, මෙම රමධාන් මාසය තුළ දෙවියන් අල්ලාහු තම වහ ...

දුඅා ප්‍රාර්,නාවන්

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

‘අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස් සමාවාතී වල් අර්දි වමන් ෆීහින්න. වලකල් හම්දු අන්ත කයියිමුස් ස ...

කුර්ආනය ගැන දැනගන්න

මිනිස් පරම්පරාව ආදම් (ඇඩම්) (අලෛ) ගෙන් හා හව්වා (ඒවා) ගෙන් ආරම්භ විය. මෙම ජෝඩුව ජීවත් වූ සමාජය, ...

උපවාසය අාරක්ෂා කරගනිමු

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය යනු කුමක්ද? ...

දික්ර් කිරීම

දික්ර් කිරීම

මෙලොව ජීවත් වන සියලුම මිනිසා ඒදිනෙදා ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා කරන්ෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හැකි පමණින් සතුට ...

කාන්තා අයිතිය

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තා අයිතිය

කාන්තාවන්ට ගරු කරන්න ...

කුසල් හා අකුසල්

කුසල් හා අකුසල්

කුසල් කරමු අකුසලින් වළකිමු ...

සමාජීය වගකීම

නරඹන්න,ඔබත් පිළිතුරු සපයන්න. ...

අල්කුර්අානය හා අභියෝගය

අභියෝග කරන අල්තුර්අානය ගැන දැනගන්න ...

හජ්

හජ් මස ආරම්භ දින 10 හා අපගේ වගකීමි

හජ් අාරම්භ දින 10 තුල කුමක් කළ හැකිද? ...

ඉස්ලාම්

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් කරමු ස්වර්ගය ලබා ගනිමු ...

හජ්

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය 01

හජ් ඉටු කරන්නේ කෙසේද දැනගන්න කියවන්න ...

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම

හජ් කර්තව්‍ය සහෝදරත්වයේ සංකේතයයි ...