අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

ෙමාෙලාව නිර්මාණය කර පරිපාලනය කරන්නා වූ ෙදවියන් අල්ලාහුෙ පිළිබ‍දව අල් කුර්අානය අපට පවසා ෙදන අලංකාරය ෙදස බලන්න, නියත වශෙයන්ම ෙදවියන් අල්ලාහ් අති උතුමි ෙශ්ෂ්ඨ බව අපට දැනගැනීමට පුලුවනි, ඔහු පිළිබදව මනා දැනුමක් නැතිව සිටින්නන්ට හා ඔහුෙග් ශක්තිෙයහි යමි සැකයක් තිෙබන්නා පුද්ගලයිනට් ෙමය කදිම අායාවකි

 

httpv://youtu.be/jeZhsDf-yPk

 

 

Related Post