යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

httpv://www.youtube.com/watch?v=sgSaWUlgsxk

අප දකිනා සියලුම වස්තූන් ස්වාභාවික වස්තූන් යැයි ද අප වටා සිදුවෙන සියලුම දේ ස්වභාව ධර්මය විසින් බව ද  විශ්වාසකරමින් ගමන් කරගෙන   සිටිය ගවිරවනීය සහෝදරයෙක1ගේ  ජීවිතයේ සිදුවුනු මාර්ගයේ වෙනස පිළිබදව ඔහු මනාව පැහැදිළි  කරයි, ඔහු තමන්ගේ ජීවිතයේ වැඩි කාලයක්  විශ්වාස කරගෙන සිටිය බොහෝ දේ තවද  අන් අයට ද  අනුශාසනා කරපු දේ වෙනස් කිරීමට හේතුව ද කුමක්ද යැයි විග්රහ කරයි.

 

 

Related Post