යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

අප දකිනා සියලුම වස්තූන් ස්වාභාවික වස්තූන් යැයි ද අප වටා සිදුවෙන සියලුම දේ ස්වභාව ධර්මය විසින් බව ද විශ්වාසකරමින් ගමන් කරගෙන සිටිය ගවිරවනීය සහෝදරයෙක1ගේ ජීවිතයේ සිදුවුනු මාර්ගයේ වෙනස පිළිබදව ඔහු මනාව පැහැදිළි කරයි, ඔහුගේ ජීවිත කථාවට සවන් දෙන්න දැනගන්න.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qfFG0Ritld4

 

Related Post