මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලූවෙමි Look at the past way of life

මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලූවෙමි Look at the past way of life

නිවැරදි මග පතන සැමට ඉස්ලාමි අාගම ලැෙබිවා! ...

මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලුවෙමි

මා පසු කළ ගමන් මග නැවත හැරී බැලුවෙමි

නවක මුස්ලිමිවරියක් ෙලස අද අැය ෙලාවටම අාදර්ශයක් ...

මා හඳුනා ගත් ඉස්ලාමය new muslim

මා හඳුනා ගත් ඉස්ලාමය new muslim

දෙවියන් කාටද කවදාද කොහේද කෙසේද කොතැනද කුමන අවස්ථාවක ද යහමග යනු හිදායත් නමැති ඉස්ලාමය ලබා දීමට ත ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 02 convert to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක ක ...

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහමග හදුනාගත් අබිදුර් රහ්මාන් සහෝදරයා 01conver to islam

යහපත් අයහපත් සෑම ආගමකම හා දර්ශණයන්වල තිබෙන බව අපි දනිමු. නමුත් එය නිසිලෙස හදුනාගෙන ක්ර්යාත්මක ක ...

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

කේටි ස්ටීවන්ස් යුසුෆ් ඉස්ලාමි වූයේ කේසේද? conver to islam

තමන්ගේ වත්කම භාවිතා කොට හෝ තමන්ගේ දැනුමෙන් හෝ වෙනත් කිසිම දෙයක් භාවිතා කරගෙන හෝ නිවැරදිගම ලබා ග ...

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නවක මුස්ලිමිවරයෙකුගේන මවට ලිපියක්

නසීම් කාජිගෙන්…….. මෙම ලිපිය වසර 10 කට පමණ පෙර ලියන ලද්දකි, මා එවකට පලේරිය කන්ජි ජා ...

නවක මුස්ලිමි සහෝදරයෙකුගේ ජීවතයෙන් මකතසටහනක්

නවක මුස්ලිමි සහෝදරයෙකුගේ ජීවතයෙන් මකතසටහනක්

දෙමාපියන් වෙනුවෙන් දරැවන් ලෙස ඉටු කළ යුතු වගකීමි යුතුකමි රාශියක් ති‍ෙබි, එයින් ඉතා වටිනාම කරැණ ...