තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය thawheed

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය thawheed

බහු ෙද්ව වාදය හා නිවැරදිද? ...

අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

අපෙග් නිර්මාපකයාට පමණක් වැදුමි පිදුමි කරමු ...

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය (1) Uniformity in God

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය (1) Uniformity in God

මාෙග් නිර්මාතෘවරයා කවුද? ...

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය TheJudgment Day

විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ වූ විශ්වාසය TheJudgment Day

අවසාන දිනෙය් ඔබෙග් ස්ථානය විනිශ්ච ෙවි ...

විශ්වාසයෙහි කුළුණු  The pillars of faith in Islam

විශ්වාසයෙහි කුළුණු The pillars of faith in Islam

අපි විශ්වාස කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? ...

ෙදවියන් අල්ලාහු ඉන්ෙන් ෙකාෙහ්ද 1? where is the god1?

ෙදවියන් අල්ලාහු ඉන්ෙන් ෙකාෙහ්ද 1? where is the god1?

අපෙග් නිර්මාපකා කවුද? ඔහු සිටින්ෙන් ෙකාෙහ්ද? ...

ෙපර මිනුම හා ෙෙදවය faith

ෙපර මිනුම හා ෙෙදවය faith

විශ්වාසයක් නැති ජීවිතයක් අර්ථයක් නැති ජීවිතයක් ...

ආගමික සිද්ධස්ථානයන්ට ගරු කරමු We respect the holy places

ආගමික සිද්ධස්ථානයන්ට ගරු කරමු We respect the holy places

අනුන්ට ගරු කරන්න අණ කරන ඉස්ලාමි අාගම ...

ඔබටයි මෙම ආරාධනාව You are invited

ඔබටයි මෙම ආරාධනාව You are invited

ඔබත් මමත් ස්වර්ගයට පිවිෙසන්න කැප කරමු ...

අවසාන දිනය කෙරෙහි   විශ්වාස කිරීමBelief in the Day of Judgment

අවසාන දිනය කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමBelief in the Day of Judgment

අාරමිභයට අවසානයක් අැත අපෙග් අවසානය කවාදාද යැයි අපි ෙනාදනිමු ...

ඉස්ලාමිහි ඒ්ක ෙද්වවාදය (තවිහීද්) thawheed

ඉස්ලාමිහි ඒ්ක ෙද්වවාදය (තවිහීද්) thawheed

ෙදවියන් අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් පමණක් හා ඔහුෙග් තෘප්තිය හා කුසල් අෙපක්ෂාෙවන් පමණක් කුසල් ක්රයාවන් කල ය ...

ෙදවියන්ෙග්  ශක්තිය හා බලය God’s power and strength

ෙදවියන්ෙග් ශක්තිය හා බලය God’s power and strength

නියතව (මිනිසුන්ගෙන්) වැඩි දෙනෙකු දැනුමක් නොමැතිව තම සිතෙහි හටගන්නා දෙයට අනුව (මිනිසුන්ව) ස්ථීරව ...

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

අවනතවීම තුළින් ශාන්තිය The peace by obedience

කවුරැන් ඉස්ලාමය හැර වෙනත් දහමක් අනුගමන කරන්නේද කිසිවිටකත් අල්ලාහ් විසින් එය පිළගනු ලැබෙන්නේ නැත ...

සුරදුතයින් කෙරෙහි විශ්වාසකිරිම

සුරදුතයින් කෙරෙහි විශ්වාසකිරිම

ෙද්ව දූතයින් මිනිසා හා සමාන නිර්මානයක් ෙනාව,ඔවුන් ෙදවියන් විසින් කරන ලද නිෙයා්ගවලට සමිපූර්ණෙයන් ...

ඉස්ලාමෙය් සදාකාලික බව

ඉස්ලාමෙය් සදාකාලික බව

ඉස්ලාමි අාගම මුලු මානව වර්ගයා ෙවත සදාකාලික මග ෙපන්වීමක් ෙලස ෙදවියන් අල්ලාහු විසින් ෙතා්රා ගත් ජ ...

සියලුම වක්තෘවරැන්ව විශ්වාස කරමු (messengers of islam)

සියලුම වක්තෘවරැන්ව විශ්වාස කරමු (messengers of islam)

ඉස්ාලාමි අාගම අනුව ෙමෙලාවට ෙදවියන් අල්ලාහ් විසින් යවන ලද සියලුම වක්තෘවරැන් පිළිබදව විශ්වාස කිරී ...

තව්හීද් සංකල්පය

තව්හීද් සංකල්පය

ඉස්ලාමි ආගමෙහි ප්රධාන කරැණක් වන තවිහීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය පිළිබද ඔබට දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

දෙවියන් පිළිබන්දව දැනගනිමු

දෙවියන් පිළිබන්දව දැනගනිමු

මෙලොව කිසිම නිර්මාණයක් නිර්මාපකයෙකු නොමැතිව බිහි නොවෙන බන අප දනිමු, එලෙසම මිනිසා ද නිර්මාණයකි අ ...