රමලාන් මස හා උපවාසය

රමලාන් මස හා උපවාසය

රමධාන් මස උපවායේ යෙදීම මුස්ලිමවරැන්ගේ අනිවාර්්‍ය වගකීමකි,නමුත් එය අනිවාර්ය වීමේ පරමාර්ථය කුමක්ද ...

කියාමුල්ලෛල්  (රාත්‍රී නැමදුම)

කියාමුල්ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)

“අනිවාර්ය වූ (ෆර්ල්) සලාතයන්ට පසු ඉතාම උසස් අධිකව කුසල් ගෙනදෙන නැමදුම රාත්‍රි කාල නැමදුම හෙවත් ...

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

උපවාසයේ නීති හා රීති

උපවාසයේ නීති හා රීති

තවත් නොබෝ දිනකින් අප වෙත එළඹෙන්නේ රමලාන් මාස යයි. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ නව වන මස වන මෙයට වෙනත් ක ...

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

‘අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස් සමාවාතී වල් අර්දි වමන් ෆීහින්න. වලකල් හම්දු අන්ත කයියිමුස් ස ...

හජ් මස පළමු දින දහය

හජ් මස පළමු දින දහය

උතුම් දින දහය ගත කළ යුත්තේ කෙසේද? ...

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් කරමු ස්වර්ගය ලබා ගනිමු ...

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය  01

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය 01

හජ් ඉටු කරන්නේ කෙසේද දැනගන්න කියවන්න ...

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීම

හජ් කර්තව්‍ය සහෝදරත්වයේ සංකේතයයි ...

බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර 01

බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර 01

අප දැනගත යුතු ප්‍රධාන කරුණක් ...

නියමිත වෙලාවට සලාතය ඉටු කරමු

නියමිත වෙලාවට සලාතය ඉටු කරමු

සලාතය යනු නියමිත වෙලාවට ඉටු කළ යුතු වගකීමක් බව අමතක නොකල යුතුයි ...

සකාත් අනිවාර්ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (02) zakath and sadaka

සකාත් අනිවාර්ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (02) zakath and sadaka

zසකාතය නිසි ෙලස ෙදමු දුගීභාවය තුරන් කරමු ...

හජ් කර්තව්‍ය විශ්වයට ලබාදෙන පණිවුඩය The Hajj message to the world

හජ් කර්තව්‍ය විශ්වයට ලබාදෙන පණිවුඩය The Hajj message to the world

මුස්ලිම්වරුන් යන හැගීමයි ඉහළින් පවතින්නේ මෙය තුළින් ඉස්ලාම් අපේක්ෂා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර සාමයයි ...

zසකාතය අනිවාර්‍ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (01) Zakat varieties

zසකාතය අනිවාර්‍ය වන ද්‍රව්‍යන් හා එහි නිසාබය (01) Zakat varieties

රන් රිදී හා වෙළද භාණ්ඩ සහ සිවිපාවුන් දේපල මිලමුදල් යනාදි සකාත් ද්‍රව්‍යන් ෙවි ...

අවසාන නබිවරයාෙග් අවසාන හජ් ෙද්ශනාව last-advice-on-hajj

අවසාන නබිවරයාෙග් අවසාන හජ් ෙද්ශනාව last-advice-on-hajj

අද ෙමෙලාව පාලක හා පාලිතයින්ට ඉතා වැදගත් අවවාධයක් ලබා ෙදන නබිතුමාණන්ෙග් ෙමම ෙද්ශනාව කියවන්න ...

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath)

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath)

zසකාත් ෙහවත් දුගී බද්ධ (zakath) යනු කුමක්ද යැයි මනා අවෙබා්ධයක් ලබා ගැනීමට ඉදිරියට කියවන්න සැක ද ...

ෙෙලලතුල් කද්ර් රාත්රියහි කළ යුතු ප්රාර්ථනා

ෙෙලලතුල් කද්ර් රාත්රියහි කළ යුතු ප්රාර්ථනා

අල්ලාහුම්ම ඉන්නක අෆුවන් තුහිබ්බුල් අෆ්ව ෆ:ෆුඅන්නී ...

සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා (prayer)

සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා (prayer)

අවසානා දිනෙයහි මිනිසා ප්රථමෙයන් ප්රශ්ණ කරනු ලබන්ෙන් සලාතය පිළිබදවයි.ඒය නිසියාකාරව තිබුෙණාත් අන් ...

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමාන කිරීම (shirk) (02)

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමාන කිරීම (shirk) (02)

කවරෙක් දාදුකැට පලඳින්නේද,ඔහුට අල්ලාහ් පරිපූර්ණ භාවය ලබා නොදෙයි.යනුවෙන්ද,තවත් වදනක කවරෙක් දාදු ක ...

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිදුන්ට සමාන කිරීම (shirk)

ෂිර්ක් නැමැති අල්ලාහ් දෙවිදුන්ට සමාන කිරීම (shirk)

මිනිසුන් කරන සියලුම වැරදිවලට ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කැමැත්ත පරිදි සමාව ෙදන බවත් නමුත් අල්ලාහුට අාෙද ...