ජීවිතය තුල අප කළ යුත්තේ කුමක්ද? What should we do in this life?

ජීවිතය තුල අප කළ යුත්තේ කුමක්ද? What should we do in this life?

අපි ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් වහලුන් බව ඔප්පු කිරීමට නමි ....... ...

අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අද ෙනාෙයක් අාගමි හා දර්ශන තුලින් මිනිස් සංහතිය නිවැරදි මගකට ෙයාමු කිරීමට ගන්නා ප්රයන්තය අපි කවු ...

මනෝ උපෙද්ශක වශයෙන් මුහමිමද් නබිතුමා Prophet Psychological Science

මනෝ උපෙද්ශක වශයෙන් මුහමිමද් නබිතුමා Prophet Psychological Science

පිවිතුරු සමාජයකට සුදුසු මාර්ගාපෙද්ශකෙයකු පමණක් ෙනාව ඔහු මනෝ උපෙද්ශකෙයකුය ...

කාලය මත දිවුරා පවසමි !Time in the light of Islam

කාලය මත දිවුරා පවසමි !Time in the light of Islam

අවුරුද්දක වටිනාමක දැන ගැනීමට… විභාගය අසමත් වූ සිසුවෙකුගෙන් එය විමසන්න. ...

මයිමූනා බින්ත් හාරිස් රදියල්ලාහු අන්හා Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

මයිමූනා බින්ත් හාරිස් රදියල්ලාහු අන්හා Wife of the Prophet Muhammad,(pbuh)

මුහමිමද් නබිතුමාෙග් අාදරණීව අාර්්‍යාවක් වූ අැය මයිමූනා බින්ත් හාරස් අැය ගැන කියවමු ...

මතට තිත තියමු stop drugs

මතට තිත තියමු stop drugs

අවසන් අදියරෙහි මත්පැන තහනමි කරමින් අල්ලාහ් දෙවියන් මිනිස් සමාජයට කළ ආමන්ත්‍රණය ඉතා සුවිශේෂීය. ...

කැපකිරීමා හා ඉවසීමි මැද වර්ථමාන අපි

කැපකිරීමා හා ඉවසීමි මැද වර්ථමාන අපි

ඉතින් එන්න...එක්ව පතන්නට පැතුමක්...ස්වර්ගයේ සිසිලස ගැන...ඔබට මට පමණක්ම නොව...අද උපන් මෙන්ම අද න ...

ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිෙසමු

ෙදවියන් අල්ලාහුෙග් කරැණාෙවන් ස්වර්ගයට පිවිෙසමු

අපට ස්වර්්ගයට පිවිෙසන්න අප කරන කුසල් පමණක් ප්රමාණවත් යැයි සිතීම වැරදි අාකල්පයකි.ඒයට ෙහා්තුව ෙමය ...

අාදර්ශමත් ජීවිතයක් සමාජයට යහපතක් (islam in sinhal)

අාදර්ශමත් ජීවිතයක් සමාජයට යහපතක් (islam in sinhal)

මිනිසාට ෙදවියන්ෙග් මගෙපන්වීමක් ෙනාමැතිව පිවිතුරැ ජීවිතයක් ගත කිරීමට අපහසුය, නමුත් ඒවැනි ෙදයක් ල ...

සමාජ වගකීම් හා ඉස්ලාම්

සමාජ වගකීම් හා ඉස්ලාම්

ඉස්ලාමි සමාජ වගකීමි පිළිබද මුස්ලිමිවඑයෙකු කෙතරමි දිරගන්වන්නේද? දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

සාමය සඳහා වූ පරිශ්‍රමය

සාමය සඳහා වූ පරිශ්‍රමය

ඉස්ලාමි ආගම කිසිදිනක සාමයට එරෙහිව හෝ යුද්ධයකට මුල්තැන නොදේ,සාමයේ උල්පත ඉස්ලාමි යනුවෙන් හැදින්වි ...

සියළු නබිවරeන්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

සියළු නබිවරeන්ෙග් දහම ඉස්ලාමි

මෙලෙ‍ාව මිනිසාගේ යහපත උදෙසා යවනු ලැබූ සියලුම නබිවරැ ඒක දේව වාදය ප්රචාරය කළෝය, ඔවුන්ගේ ආගම ඉස්ලා ...

කාන්තා විප්ලව ව්‍යාපාර හා ඉස්ලාමය (woman in islam)

කාන්තා විප්ලව ව්‍යාපාර හා ඉස්ලාමය (woman in islam)

කාන්තාවන්ට නිසි අයිතිවාසිකමි හා ලබා දෙනු ලබන්නේ ඉස්ලාමි ආගම තුලින් බව කවුරැත් දන්නා කරැණකි,නමුත ...

අපගේ දේශයට ආදරය කරමු

අපගේ දේශයට ආදරය කරමු

ඉස්ලාමි ආගම තුල දේශයට ප්රිය කිරීම පිළිබද දිරිගන්වන බව ඇතැමි ය නොදනිති, මෙම ලිපිය ඉදිරියට කියවන් ...

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය යනු යමි දිනයක පමණක් සීමා වූ දෙයක් බව සමහරැ එදින ආදරවන්තතයින්ගේ දිනය යැයි සමරති. නමුත් ඉස්ල ...

පිවිතුරැ සමාජයක් සදහා

පිවිතුරැ සමාජයක් සදහා

මිනිසුන්ගේ හදවත් පවිත්ර වීමෙන් පිවිතුරැ සමාජයක් බිහි කිරිමට හැකි වෙි.එවැනි පිවිතුරැ සමාජයක් බිහ ...

සමාජ වගකීමි හා ඉස්ලාමි

සමාජ වගකීමි හා ඉස්ලාමි

මෙලොව ජීවින් අතුරින් එදා පටන් මනුෂ්‍යාට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි වු තැනකි. ඒ ඔහුගේ විඥානශීලීභාවයත්, ස ...

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු අපගේ භියබක්තිය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා දෙවියන් අල්ලාහු විසින් අපට ලබා දුන් යහපත් ක්රි ...

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

facebook Like එකක් තුලින් පවා විශාල දහම් මෙහෙවරක් අද අන්තර්ජාලය තුල කල හැකිව ඇත. මේවා පිලිබදව ම ...