මුහම්මද්

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ව හදුනා ගනිමු (Prophet Muhammad pbuh)

අපි අනුගමනය කල යුත්ෙත් ෙමවැනි උතුමි පුද්ගලෙයකු බව දැනගන්න කියවන්න අනුගමනය කරන්න ...