අල්කුර්අානය තුල උපවාසය

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුල උපවාසය

ලොවපුරා මුස්ලීම් බැතිමතුන් උත්තරීතරව සලකන උතුම් වූ මාසයක් උදා වී ඇත. මුස්ලීම්වරුන් උපවාසයේ නිරත ...

හජ් මස පළමු දින දහය

උතුම් දින දහය ගත කළ යුත්තේ කෙසේද? ...

විශ්වාසයෙහි කුළුණු The pillars of faith in Islam

අපි විශ්වාස කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? ...

අංග සමිපූර්ණ ජීවන ක්රමය Way of life

අද ෙනාෙයක් අාගමි හා දර්ශන තුලින් මිනිස් සංහතිය නිවැරදි මගකට ෙයාමු කිරීමට ගන්නා ප්රයන්තය අපි කවු ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (2)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ෙමය නරඔන්න ...

Q & A Sinhala by Dr Zakir Naik in Sri Lanka (1)

ෙනාදන්නා ෙද් දැනගන්න දන්නෙකනාෙගන් විමසන්න ...

කාලය මත දිවුරා පවසමි !Time in the light of Islam

අවුරුද්දක වටිනාමක දැන ගැනීමට… විභාගය අසමත් වූ සිසුවෙකුගෙන් එය විමසන්න. ...

අල්කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran-and-modern-science)

මිනිසාට මග ෙපන්වීම සදහා පහළ වූ අසමසම ෙද්ව ග්රන්ථය යනු සාමාන්‍ය ග්රන්ථයක් ෙනාවන බව ෙලාව පිලිෙගන ...

ඉස්ලාමි

ෙෙලලතුල් කද්ර් රාත්රියහි කළ යුතු ප්රාර්ථනා

අල්ලාහුම්ම ඉන්නක අෆුවන් තුහිබ්බුල් අෆ්ව ෆ:ෆුඅන්නී ...

නබි වදනයි ජන දිවියයි (Hadees)

ෙදෙලාව නායක මුහමිමද් නබි තුමාණන්ෙග් රැවන් වදන් අනුව අපෙග් ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීෙමන් ස්වර්ගයට පිව ...

අල්කුර්අානයේ විද්‍යාත්මක තතු (quran and modern science)

අල්ලාහ් දෙවියන් සහ මිනිසා අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් අතර අැති බැඳීම,මිනිසුන් එකිනෙකා අතර බැඳීම,නීත ...

වත්මන් බයිබලය

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද?

වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද? යේසුස්(ඊසා අලෛ) වහන්සේ තුමාණන්ට ඉන්ජීල් (ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ශුභාර ...