සූරා අල්මසද් (al quran)

අල්කුරඅානය ෙදවිය්න අල්ලාහු විසින් මිනිසාෙග් ජීවිතයට මගෙපන්වීමක් ෙලස පහළ කරන ලද අවසාන ෙද්ව ග්රන් ...

Read More