ක්‍රිස්තියානි

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ කවුරුන්ද? ...

අාහාර ලබා දීම

සාරධර්ම උගන්වන නබි වදන් Life of the Prophet teaches ethics

ජීවිතයට සුන්දරය ලගා කරන නබි වදනක් බලමු ...

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත නබිතුමාණන් ...

ලෝක ළමා දිනය

ලොව ළමා දිනය සමරන සහෝරදර සහෝදරියන්ට ලිපියක්.ඉදිරියට කියවන්න ...

සද බැලීම

මුහර්රම් මාසය Month of Muharram

මුස්ලිම් අපෙග් අලුත් අවුරුද්ද ...

උපවාසය සහ සලාතය ඉටුකිරීම

උපවාසය සම්බන්ධ කරුණූ බිඳක්

ජීවිතයට අවවාධයක් ...

උපවසාය සම්බන්ධ නීති රීති

උපවාසයේ නීති හා රීති

තවත් නොබෝ දිනකින් අප වෙත එළඹෙන්නේ රමලාන් මාස යයි. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ නව වන මස වන මෙයට වෙනත් ක ...

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්ෙගන් ප්රධානම කරෑණූ කිහිපයක් පිළිබදව දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

අල්ලාහු තඅාලා

අල් කුර්අාන පවසන ෙද්ව ගුණාංග

ෙදවියන් සතු කිබිය යුතු ගුණාංග ...

ෙමෙලාව අස්ථීරභාවය

මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් යථාර්ථය

අපෙග් ඉලක්කය කුමක්ද? ...

ස්වභාවධර්මය

තවිහීද් පිළිබඳ විග්‍රහය thawheed

බහු ෙද්ව වාදය හා නිවැරදිද? ...

කාන්තා අයිතිවාසිකමි

අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

අපෙග් නිර්මාපකයාට පමණක් වැදුමි පිදුමි කරමු ...

ළමිය්නය සුරකිමු

දරු සමිපත රැක ගනිමු Care about our children

දරුවන් අමිල සමිපතක් බව දන්නවාද? ...

නත්තල් පණිවුඩය Letter to my friend Christian

නත්තල සමරන අපි කවුද? ...

ශුද්ධ වු ග‍්‍රන්ථ හා එහි වලංගු භාවය Quran the word of Allah

අල්කුර්අාන් කියාෙදන ජීවිතෙය් යථාර්තය ...